EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ
О. Л. Руда

Назад

УДК: 336.2

О. Л. Руда

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розглядається вплив державного боргу на економічний розвиток у період валютно-фінансової кризи.
Управління державним боргом супроводжується низкою проблем, починаючи зі звуженості поняття державного боргу в українському законодавстві, що не сприяє реалістичному прогнозуванню основних макроекономічних показників соціально-економічного розвитку країни: проблем структуризації боргу; проблем обліку та звітності державного боргу. Дефіцит державного бюджету та платіжного балансу, неефективний механізм залучення позик та їх використання, не врахування об'єктивних закономірностей управління державним боргом можуть призвести до загострення фінансової кризи. Наслідком відсутності належної політики у сфері державних запозичень (особливо в першій половині 90-х років), негативного впливу світових фінансових криз, зокрема, нинішньої є зростання боргу, пікові навантаження платежів щодо його обслуговування та погашення в окремих періодах, зниження кредитних рейтингів країни. Незважаючи на ряд позитивних зрушень у сфері управління державним боргом, які відбулися протягом останніх років, необхідність вирішення проблеми оптимізації управління державним боргом є надзвичайно актуальною, бо за умов ринкової економіки фінансово-кредитна система, з одного боку, є показником загального економічного зростання, а з іншого — фінанси здійснюють багатосторонній вплив на процеси суспільного відтворення.

O. Ruda

THE NATIONAL DEBT OF UKRAINE AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT

Summary

The article examines the impact of public debt on economic development during the monetary crisis.
Public debt management is accompanied by a number of problems, ranging from zvuzhenosti of public debt in Ukrainian legislation, which is not conducive to a realistic prediction of key macroeconomic indicators of socio-economic development, structuring debt problems; issues of accounting and reporting of public debt. The state budget deficit and balance of payments, inefficient mechanism for raising loans and use them without consideration of the objective laws of Debt Management may exacerbate the financial crisis. The result of lack of proper policy on government borrowing (especially in the first half of the 90s), the negative impact of global financial crises, including the current debt is growing, peak payments on its servicing and repayment in certain periods, reducing the country's credit ratings. Despite some improvements in the management of public debt that have occurred in recent years, the need to address the problem of optimizing the management of public debt is extremely important, because in a market economy the financial and credit system, on the one hand, an indicator of overall economic growth, and with other — Finance multilateral exercise influence on the processes of social reproduction.

№ 3 2015, стор. 64 - 67

Кількість переглядів: 743

Відомості про авторів

О. Л. Руда

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

O. Ruda

Ph.D in economic sciences, assistant professor, the head of finance and credit department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Руда О. Л. Державний борг України на сучасному етапі розвитку. Економіка та держава. 2015. № 3. С. 64–67.

Ruda, O. (2015), “The national debt of Ukraine at the present stage of development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 64–67.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.