EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВІДТВОРЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ВИДИ
О. С. Літвінов

Назад

УДК: 338.1+330.1

О. С. Літвінов

ВІДТВОРЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ВИДИ

Анотація

У статті проаналізовано сутність поняття відтворення в економіці. Проблеми мікроекономічного відтворення прийнято розділяти на проблеми відтворення ресурсів (факторів виробництва) та відтворення економічних відносин. Виявлено, що науковцями велику увагу приділено теоретичному аналізу всіх видів ресурсів за виключенням нематеріальних. Розглянуто сутність та види нематеріальних ресурсів підприємства та запропоновано визначення поняття відтворення нематеріальних ресурсів підприємства як безперервного процесу відновлення споживчих якостей нематеріальних ресурсів підприємства. Втрата споживчих якостей нематеріальними ресурсами підприємства відбувається внаслідок їх морального зношування в результаті появи на ринку нових більш корисних об'єктів нематеріальних ресурсів. Розроблено класифікацію відтворення нематеріальних ресурсів за формою. Формами відтворення нематеріальних ресурсів підприємства є натуральне, вартісне та відтворення споживчих якостей. Обгрунтовано першочергове значення відтворення споживчих якостей об'єктів нематеріальних ресурсів підприємства. Відтворення нематеріальних ресурсів підприємства в залежності від масштабу розділене на просте, розширене та звужене. Доведено можливість відтворення у різних масштабах нематеріальних ресурсів підприємства у різних формах.

O. Litvinov

REPRODUCTION OF INTANGIBLE RESOURCES OF THE ENTERPRISE: THE NATURE AND TYPES

Summary

The article analyzes nature of the concept of reproduction in the economy. Problems of microeconomic reproduction are divided into problems reproduction resources (factors of production) and reproduction economic relations. Revealed that scientists paid great attention to the theoretical analysis of all resources except intangible. The essence and the types of intangible resources and proposed definition reproduction intangible resources of the enterprise as a continuous recovery of consumer qualities intangible resources of the company. The loss of consumer qualities intangible resources of the enterprise is a consequence of their moral deterioration as a result of market entry more useful intangible resources. The classification of intangible resources reproduction form. The forms of reproduction intangible resources of the enterprise is natural, in value and reproduction of consumer qualities. Proved paramount importance reproduction consumer qualities intangible resources of the company. Reproduction of intangible resources of the enterprise, depending on the scale is divided into simple, advanced and narrowed. The possibility of reproduction in different scales intangible resources of the enterprise in various forms.

№ 3 2015, стор. 59 - 63

Кількість переглядів: 529

Відомості про авторів

О. С. Літвінов

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

O. Litvinov

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of economics of enterprise, Odesa national economic university

Як цитувати статтю

Літвінов О. С. Відтворення нематеріальних ресурсів підприємства: сутність та види. Економіка та держава. 2015. № 3. С. 59–63.

Litvinov, O. (2015), “Reproduction of intangible resources of the enterprise: the nature and types”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 59–63.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.