EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
М. В. Босовська

Назад

УДК: 338.486.3

М. В. Босовська

КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті здійснено обгрунтування актуальності інтеграційного розвитку суб'єктів туристичної діяльності в умовах корінної та радикальної перебудови ділових процесів під впливом глобалізаційних процесів, пошуку конкурентних переваг. З метою реалізації інтеграційного розвитку підприємств доведено необхідність розроблення засад концепції інтеграційного розвитку суб'єктів господарювання.
Сутнісно-змістовне наповнення концепції інтеграційного розвитку розкрите на основі таких положень: управління з позиції дотримання системних вимог та принципів стратегічного партнерства; врахування природи підприємництва, трансформацій та змін; визначення знань та компетентностей кючовими консолідованими ресурсами; прийняття розвитку за конвент інтеграції; необхідність побудови бізнес-моделей розвитку інтеграційної взаємодії та мультиагентних систем управління знаннями; розгляд агентів з позиції їх стратегічної ролі у забезпеченні інтеграційного розвитку; пріоритет створення простору взаємодії через формування організаційних засад; управління циклічністю розвитку інтеграційних процесів; можливість реалізації інтеграційного розвитку через узгодження параметрів на основі управлінських функцій, структурування простору відносин в межах досягнення балансу очікувань, потреб, можливостей та обмежень; забезпечення синергії інтеграційної взаємодії в умовах невизначеності; референтна модель інтеграційного розвитку суб'єктів, яка дозволяє узгодити етапи, бізнес-процеси та результати.
Розглянуті параметри та іманентні риси концепції інтеграційного розвитку суб'єктів туристичної діяльності сприятимуть у подальшому удосконаленню управління інтегрованими утвореннями на засадах положень концепції інтеграційного розвитку.

M. Bosovskaya

THE CONCEPT OF THE INTEGRATION OF TOURISM ENTERPRISES

Summary

This article contains substantiation of actualities of integration development of tourism business entities under conditions of basic and radical restructuring of business processes influenced by globalization processes by searching for competitive advantages. It has been proved that for the purpose of integration development of business entities it is necessarily to create basics of the concept of the integration development of business entities.
The integration development concept content has been considered on the basis of such statements: management from the standpoint of the observance of system requirements and strategic partnership principles; taking into consideration the nature of entrepreneurship in terms of changes; recognition of knowledge as a key consolidated resource; recognition of the development in terms of convent-integration; necessity of building interaction development business-models and multi-agent systems of knowledge management; consideration of agents from the standpoint of their strategic roles in providing the integration development; a priority of the interaction environment creation on the basis of organizational frameworks; management of the integration process development recurrence; an opportunity of the integration development realization through the coherence of parameters; the structurization of a relationship environment in order to attain a balance of expectations, opportunities, and restrictions; providing the integration synergy in terms of uncertainty, etc. The described parameters and immanent features of integration development of tourism business entities will contribute to further improvement of the management of integrated entities on the basis of the integration development concept.

№ 3 2015, стор. 43 - 47

Кількість переглядів: 657

Відомості про авторів

М. В. Босовська

к. е. н., доцент, докторант кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

M. Bosovskaya

PhD, Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev

Як цитувати статтю

Босовська М. В. Концепція інтеграційного розвитку туристичних підприємств. Економіка та держава. 2015. № 3. С. 43–47.

Bosovskaya, M. (2015), “The concept of the integration of tourism enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 43–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.