EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ БАЗИ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ
Т. В. Дракохруст

Назад

УДК: 332

Т. В. Дракохруст

МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ БАЗИ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

У статті проаналізовано основні проблемні аспекти інституційного забезпечення регіональної структурної політики в сучасній Україні. Запропоновано заходи для подальшого вдосконалення інституційного розвитку регіональної структурної політики. Зазначено необхідні умови, згідно з якими інституційний розвиток регіональної структурної політики є можливим. Проаналізовано роль і місце інноваційних інституційних механізмів формування регіональної політики. Розглянуто базові цілі та стратегічні пріоритети регіонального розвитку в Україні, механізми та індикатори їх успішної реалізації на період до 2020 року. Виявлено сприятливі умови для модернізації інституційної бази регіональної структурної політики. Подано перелік заходів, які набувають особливої актуальності у сфері удосконалення правового підгрунтя та інституційних механізмів стимулювання регіональної структурної політики в сучасній Україні. Охарактеризовано основні напрями подальших досліджень інституційного розвитку регіональної структурної політики в сучасній Україні.

T. Drakhohrust

MODERNIZATION OF THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF REGIONAL STRUCTURAL POLICY

Summary

The main problems of institutional aspects of regional structural policy in modern Ukraine are analyzed in this article. The measures for further improvement of the institutional development of regional structural policies are proposed. The necessary conditions are specified under which the institutional development of public administration is possible. The role and place of innovative institutional mechanisms for regional policies are analyzed. The basic objectives and strategic priorities of regional development in Ukraine, mechanisms and indicators of successful implementation in the period up to 2020 are considered. The favorable conditions for the modernization of the institutional framework of regional structural policy are found. The list of activities that are particularly important in the area of improving the legal framework and institutional mechanisms to encourage regional structural policy in modern Ukraine are given. The characteristic of the main directions of further research institution of regional structural policy in modern Ukraine is given.

№ 3 2015, стор. 23 - 26

Кількість переглядів: 585

Відомості про авторів

Т. В. Дракохруст

к. н. держ. упр., старший викладач кафедри державного і муніципального управління, Тернопільський національний економічний університет

T. Drakhohrust

PhD of Science in Public Administration, senior lecturer of department of public and municipal administration, Ternopil National Economic University

Як цитувати статтю

Дракохруст Т. В. Модернізація інституційної бази регіональної структурної політики. Економіка та держава. 2015. № 3. С. 23–26.

Drakhohrust, T. (2015), “Modernization of the institutional framework of regional structural policy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 23–26.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.