EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ МЕДИЧНОГО НАНОТЕКСТИЛЮ В УКРАЇНІ
Б. Б. Семак

Назад

УДК: 330.101:677.03

Б. Б. Семак

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ МЕДИЧНОГО НАНОТЕКСТИЛЮ В УКРАЇНІ

Анотація

Метою статті є обгрунтування концепції для нанотекстилю медичного призначення як нового товару на вітчизняному товарному ринку. Наведено класифікацію нових типів медичного текстилю різного цільового призначення, що набувають все більшого поширення у світі. Розглянуто чинники, які характеризують медичний нанотекстиль, як новий товар на ринку України. Основну увагу приділено обгрунтуванню інноваційних властивостей цього товару, економічної, екологічної та технологічної доцільності впровадження його на вітчизняний ринок, вивченню специфіки формування даного ринку. Розглянуто ряд важливих аспектів інформаційного забезпечення ринку медичного нанотекстилю в Україні. Обгрунтовані критерії та методику тестування нанотекстилю медичного призначення як нового товару на ринку України. Сформульовано особливості розробки маркетингової концепції для медичного нанотекстилю як нового товару на вітчизняному ринку. Запропоновано напрями проведення подальших досліджень, основні з яких повинні стосуватись вивчення перспектив налагодження серійного виробництва окремих видів медичного нанотекстилю в Україні.

B. Semak

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF MEDICAL NANO-TEXTILES MARKET IN UKRAINE

Summary

The aim of the article is to substantiate the concept for nano-textile for medical needs as a new product in the domestic commodity market. It was given the classification of new types of medical textiles for different purposes, which are becoming increasingly common in the world. The factors that characterize medical nano-textile as a new product in the market of Ukraine were considered. The main attention was paid to the justification of this product's innovative features, as well as economic, environmental and technological feasibility of its introduction in to the domestic market, the specificity of the formation of the mentioned market. A number of important aspects of information provision of medical nano-textile market in Ukraine were considered. Criteria and methods of testing of nano-textiles for medical purposes as a new product in the market of Ukraine were substantiated. The features of development of marketing concept for medical nano-textile as a new product in the domestic market were formulated. Directions for further research, the main of which shall apply to study the prospects of mass production of certain types of medical nano-textiles in Ukraine were proposed.

№ 3 2015, стор. 15 - 18

Кількість переглядів: 482

Відомості про авторів

Б. Б. Семак

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу, Львівська комерційна академія

B. Semak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of Marketing, Lviv Commercial Academy

Як цитувати статтю

Семак Б. Б. Проблеми формування ринку медичного нанотекстилю в Україні. Економіка та держава. 2015. № 3. С. 15–18.

Semak, B. (2015), “Problems of development of medical nano-textiles market in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 15–18.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.