EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
В. Р. Товмасян

Назад

УДК: 330.322.2: 338.3

В. Р. Товмасян

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті на основі узагальнення положень теорії інвестування визначено економічну сутність та особливості венчурного фінансування інноваційних процесів. Досліджено досвід функціонування венчурної індустрії в країнах з розвиненою ринковою економікою. Проаналізовано можливість адаптації світового досвіду функціонування венчурних фондів в Україні. Досліджено форми венчурного фінансування інновацій. Визначено переваги венчурного фінансування порівняно з інвестиційним кредитуванням. Виявлено чинники негативного впливу на розвиток венчурного підприємництва в Україні. Запропоновано напрями активізації венчурного інвестування. В статті акцентовано увагу на тому, що впровадження і розвиток венчурного інвестування в Україні потребує вирішення завдань фінансового забезпечення, створення відповідної інноваційної інфраструктури, забезпечення ефективної взаємодії між державою, наукою і бізнесом, вирішення організаційно-структурних проблем, освітніх програм і підготовки людських ресурсів.

V. Tovmasyan

THE PROBLEMS OF VENTURE INVESTING DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

In the article on the basis of a generalization of investment theory was determined the economic essence and features of venture financing of innovation processes. The experience of the venture industry in advanced market economies functioning was investigated. The possibility of world experience of venture capital funds functioning adapting in Ukraine was analyzed. The forms of venture financing of innovation was studied. The advantages of venture financing compared with investment lending were determined. The negative factors affecting the development of venture business in Ukraine was found. The directions of venture capital investment activation were proposed. In the article the attention is accented on the fact that the introduction and development of venture investment in Ukraine requires solving the problems of financial support, the establishment of appropriate innovation infrastructure, ensuring effective interaction between government, science and business, solving organizational and structural issues, educational programs and training of human resources.

№ 2 2015, стор. 152 - 156

Кількість переглядів: 298

Відомості про авторів

В. Р. Товмасян

здобувач, ПВНЗ "Європейський університет"

V. Tovmasyan

Researcher, "European University"

Як цитувати статтю

Товмасян В. Р. Проблеми розвитку венчурного інвестування в Україні. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 152–156.

Tovmasyan, V. (2015), “The problems of venture investing development in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 152–156.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.