EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
І. П. Тимченко

Назад

УДК: 338.001.36

І. П. Тимченко

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Анотація

У статті проаналізовано динаміку видобутку, імпорту та споживання первинних енергоресурсів, що показує зниження рівня видобутку та збільшення імпорту ресурсів. Встановлено необхідність диверсифікації джерел енергопостачання. Ідентифіковано ключові точки росту економіки та загрози зростання енергоємності ВВП через збільшення власного видобутку вугілля та зменшення навантаження на ВВП імпортом природного газу. Запропоновано модель оптимізації імпорту енергетичних ресурсів та визначено залежність споживання від імпорту. Енергетична незалежність досягатиметься при рівні імпорту від 10 до 27 млн т ум.п. в рік, за умови зростання ВВП на 2 %. Сформовано рекомендації щодо перегляду енергетичної політики із врахуванням геополітичних викликів базуючись на тому, що пріоритетну роль у досягненні енергетичної незалежності відіграватиме вугільна промисловість.

І. Tymсhenko

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF ENERGY SUPPLYING OF ЕCONOMY OF UKRAINE IN TERMS OF SOCIO-ECONOMIC CRISIS

Summary

This paper examines dynamics of production, import and consumption of primary energy resources that shows decrease in production and increased imports of resources. The study shows the need to diversify sources of supplying. Identified key points of economic growth and the threat of GDP energy consumption by increasing own extraction coal, and reduction of loading of GDP by import of natural gas. The author suggested model of optimization energy imports and it is identified dependence of consumption on imports. Energy independence achieved at the level of imports from 10 to 27 million. t. um.p. per year on condition GDP growth of 2%. The paper formed a recommendations for the revision of energy policy in view of geopolitical challenges based that priority role in reaching energy independence will play the coal industry.

№ 2 2015, стор. 146 - 151

Кількість переглядів: 242

Відомості про авторів

І. П. Тимченко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

І. Tymсhenko

PhD Student, Department of Management of Innovative and Investment Activity, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Тимченко І. П. Ретроспективний аналіз енергозабезпечення економіки України в умовах соціально-економічної кризи. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 146–151.

Tymсhenko, І. (2015), “Retrospective analysis of energy supplying of еconomy of Ukraine in terms of socio-economic crisis”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 146–151.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.