EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРНІ МОДЕЛІ МЕХАНІЗМІВ ПОДАТКОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗА УЧАСТЮ ОФШОРІВ ТА ОНШОРІВ
С. Г. Маринчук

Назад

УДК: 330.46: 336.227.3

С. Г. Маринчук

СТРУКТУРНІ МОДЕЛІ МЕХАНІЗМІВ ПОДАТКОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗА УЧАСТЮ ОФШОРІВ ТА ОНШОРІВ

Анотація

У статті здійснено теоретичне узагальнення основних механізмів податкової мінімізації зобов'язань за участю офшорних та оншорних компаній у формі структурних моделей, які враховують особливості сфери діяльності, її мету, умови отримання прибутку, ведення обліку та оподаткування. Розглянуто схеми податкової мінімізації за участю нерезидентів, зокрема, торгові схеми, що засновані на регулюванні цін декларованого експорту та імпорту, які характеризуються ознаками наявної фіктивності діяльності або учасників, дешевизною, ризикованістю, постійністю складу учасників податкових схем, серед яких є і професійні учасники ринків. Взаємодія вітчизняних та офшорних суб'єктів господарювання заснована, в основному, на партнерських та агентських відносинах. Застосування податкових схем за участю офшорів та оншорів може здійснюватися в галузі страхування, ліцензування, операцій з цінними паперами, банківського сектору, сервісу, управління активами та орендними відносинами, фонду оплати праці, будівельно-монтажного сектору, іншого промислового сектору тощо, зокрема у тій сфері, де формується додана вартість у процесі здійснення зовнішньо-економічної діяльності. Визначено, що ліберальність фінансового механізму офшорного бізнесу одночасно сприяє зростанню лояльності до нього вітчизняних суб'єктів господарювання, податкової уваги контролюючих органів та влади. Вітчизняний та офшорний бізнес функціонують у межах правового поля, проте, їх співпраця суттєво знижує рівень податкового навантаження, що негативно впливає на доходи до бюджету.

S. Marynchuk

STRUCTURAL MODELS OF OPTIMIZATION MECHANISMS INVOLVING ONSHORES AND OFFSHORES

Summary

This article provides a theoretical synthesis of the main mechanisms to minimize tax obligations involving offshore and onshore companies in the form of structural models that address specific areas of activity, its purpose, terms of profit, accounting and taxation. A scheme to minimize the tax on non-residents, including trading schemes that are based on the price regulation declared exports and imports, which are characterized by signs of fictitious or existing participants, cheap, riskiness, the constancy of the membership tax schemes, some of whom are professional market. The interaction of domestic and offshore entities based mainly on partnership and agency relations. The use of tax schemes involving offshore and onshore can be done in the field of insurance, licensing, transactions in securities, banking, service, asset and leases, payroll, the construction sector and other industrial sectors, etc., particularly in the sphere, where a value added in the course of foreign economic activity. It is determined that liberal financial mechanism offshore business at the same time promotes loyalty to his local entities, tax account control bodies and authorities. Domestic and offshore business is operating within the legal field, but their collaboration significantly lowers the tax burden, which negatively affects the revenues to the budget.

№ 2 2015, стор. 141 - 145

Кількість переглядів: 254

Відомості про авторів

С. Г. Маринчук

аспірант, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

S. Marynchuk

Ph.D. Student, National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnepropetrovsk

Як цитувати статтю

Маринчук С. Г. Структурні моделі механізмів податкової оптимізації за участю офшорів та оншорів . Економіка та держава. 2015. № 2. С. 141–145.

Marynchuk, S. (2015), “Structural models of optimization mechanisms involving onshores and offshores”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 141–145.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.