EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
І. В. Мілько, К. М. Швець, Д. О. Катрич

Назад

УДК: 338.4.330.1

І. В. Мілько, К. М. Швець, Д. О. Катрич

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті обгрунтовано концептуальні підходи до управління технологічною конкурентоспроможністю підприємства реального сектору економіки. Досліджено теоретичне підгрунтя для формування стратегічних орієнтирів з метою підвищення рівня технологічної конкурентоспроможності підприємств. Визначено, що підприємство повинно мати потенціал для розроблення інновацій, навчання персоналу та вдосконалення впроваджуваної технології. У статті акцентовано увагу на тому, що адаптація нової техніки має відбуватися на основі наявної техніко-технологічної бази підприємства, і це потребує відповідних удосконалень, породжує технічні та творчі проблеми. Виокремлено основні функції управління технологічною конкурентоспроможністю. Доведено, що управління технологічною конкурентоспроможністю промислового підприємства слід комплексно спрямовувати на його правове, фінансове, інформаційне, мотиваційне забезпечення процесу стратегічного розвитку. Запропоновано модель концепції стратегічного управління технологічною конкурентоспроможністю підприємств.

I. Milko, K. Shvets, D. Katrych

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF THE TECHNOLOGICAL COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

Summary

In the article the conceptual approaches to the management of the technological competitiveness of the real economy sector enterprise. It was investigated the theoretical basis for the formation of strategic guidelines to enhance the technological competitiveness of enterprises. It was determined that the company should have the develop innovation, staff training and improvement of currently applied technology potential. The article emphasis on the fact that the adaptation of new technology should be based on existing technical and technological base of the company, and this requires appropriate modifications, generates technical and creative problems. The basic functions of technological competitiveness are pointed out. It was proved that management of industrial enterprises technological competitiveness should be comprehensively directed to its legal, financial, informational, motivational ensuring of strategic development the process. The model of enterprises technological competitiveness strategic management concept was proposed.

№ 2 2015, стор. 118 - 121

Кількість переглядів: 263

Відомості про авторів

І. В. Мілько

здобувач, ПВНЗ "Європейський університет"

I. Milko

Researcher, "European University"


К. М. Швець

аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

K. Shvets

Postgraduate student, National Technical University of Ukraine "KPI"


Д. О. Катрич

аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

D. Katrych

Postgraduate student, National Technical University of Ukraine "KPI"

Як цитувати статтю

Мілько І. В., Швець К. М., Катрич Д. О. Концептуальні підходи до управління технологічною конкурентоспроможністю підприємств. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 118–121.

Milko, I., Shvets, K. and Katrych, D. (2015), “Conceptual approaches to the management of the technological competitiveness of enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 118–121.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.