EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕЗЕРВИ І МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Н. В. Білецька

Назад

УДК: 336.1:436.33

Н. В. Білецька

РЕЗЕРВИ І МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Анотація

У сучасних економічних реаліях подальші перспективи підвищення ефективності аграрного виробництва нашої країни, передусім, залежать від успішного функціонування середніх і великих сільськогосподарських організацій.
Чинники, що впливають на ефективність аграрного виробництва в цілому, у тому числі і сільськогосподарських організацій, доцільно об'єднати в двох групах: природні і громадські. У складі природних чинників виділяють структуру земельних угідь, якісні характеристики грунту, доступність водних ресурсів, погодні умови і інші. Громадські чинники підрозділяються на дві підгрупи: із складу продуктивних сил (чисельність і кваліфікація працівників, технологія, основні і оборотні засоби, спеціалізація і концентрація виробництва і інші) і із складу виробничих стосунків (господарський і економічний механізм на макроекономічному, регіональному і внутрішньогосподарському рівні, відношення власності на засоби виробництва, форми розподілу доходів, система оплати праці працівників і інші). Регулювання в економічній сфері завжди багате небезпекою підміни ринкових механізмів "ручним" управлінням, що ставить під великий сумнів забезпечення стійкості розвитку агропромислового комплексу. Потрібне забезпечення умов для еквівалентного обміну між містом і селом, що, на наш погляд, є об'єктивною передумовою стійкого розвитку останнього.

N. Biletska

BACKLOGS AND MECHANISMS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE

Summary

In modern economic realities the further prospects of increase of efficiency of agrarian production of our country, foremost, depend on the successful functioning of middle and large agricultural organizations. Factors that influence on efficiency of agrarian production on the whole, including agricultural organizations, it is expedient to unite in two groups: natural and public. In composition natural factors distinguish the structure of the landed significance, quality descriptions of soil, availability of water resources, weather terms et al. Public factors are subdivided into two sub-groups: from composition of productive forces (quantity and qualification of workers, technology, fixed and circulating assets, specialization and concentration of production and other) and from composition of productive relations (an administrative and economic mechanism is at macroeconomic, regional and inwardly economic level, relation of property on capital, form of allocation of profits goods, system of remuneration of workers' labor and other). Adjusting in an economic sphere is always rich in the danger of substitution of market mechanisms "hand" control that puts providing of firmness of development of agro industrial complex under a large doubt. The necessary providing of terms is for an equivalent exchange between a city and village, that, in our view, is objective pre-condition of steady development last.

№ 2 2015, стор. 115 - 117

Кількість переглядів: 217

Відомості про авторів

Н. В. Білецька

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва, м. Вінниця

N. Biletska

Vinnitsa institute of constructing of clothes and enterprise, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Білецька Н. В. Резерви і механізми підвищення ефективності агропромислового комплексу України. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 115–117.

Biletska, N. (2015), “Backlogs and mechanisms of increase of efficiency of agroindustrial complex of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 115–117.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.