EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДИФІКАЦІЯ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
О. В. Золотарьова, Ю. В. Півняк, О. В. Гурбич

Назад

УДК: 336.71

О. В. Золотарьова, Ю. В. Півняк, О. В. Гурбич

МОДИФІКАЦІЯ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Анотація

На основі дослідження підходів до визначення сутності депозитної політики виділено її характерні риси, надано авторське визначення змісту депозитної політики комерційного банку як обгрунтованої та гнучкої системи стратегічних і тактичних управлінських рішень та відповідних їм заходів щодо визначення складу та технології залучення банком депозитних ресурсів за умови забезпечення високого рівня його конкурентоспроможності, прибутковості та ліквідності. Запропоновано авторську схему адаптивного механізму формування і реалізації депозитної політики банку, який забезпечує її гнучкість і високий рівень реагування на зовнішні і внутрішні фактори впливу на діяльність комерційного банку. З'ясовано, що в депозитному портфелі переважають кошти фізичних осіб, на 01.11.2014 р. помітною є загальна тенденція скорочення обсягів всіх видів депозитів та скорочення питомої ваги строкових вкладів. Визначено, що сучасна депозитна політика повинна будуватись на обгрунтованих відсоткових ставках, передбачати більш широке використання інноваційних депозитних продуктів — мультивалютних, індексованих, гібридних, умовних, спеціальних накопичувальних та структурованих, орієнтуватись на високий рівень сервісу для клієнтів.

O. Zolotaryova, Y. Pivnyak, O. Gurbich

MODIFICATION OF DEPOSIT POLITICS OF COMMERCIAL BANKS OF UKRAINE

Summary

On the basis of research of going near determination of essence of deposit politics she is distinguished the personal touches, authorial determination of maintenance of deposit politics of commercial bank is given as a reasonableand flexible system of strategic and tactical administrative decisions and corresponding to them measures in relation to determination of composition and technology of bringing in of deposit resources a bank on condition of providing of highlevel of his competitiveness, profitability and liquidity. The authorial chart of adaptive mechanism of forming and realization of deposit politics of bank that provides herflexibility and a high level of reacting is on the external and internal factors of influence on activity of commercial bank is offered. It is foundout, that money of physical persons prevail in a deposit brief-сase, on 01.11.2014 noticeable is a general tendency of reduction of volumes of all types of deposits and reduction of specific gravity of time deposits. Certainly, that modern deposit politics must be built on reasonable interest rates, envisage more deployment of innovative deposit foods — multicurrency, index, hybrid, conditional, special story and structured, oriented on the highlevel of service for clients.

№ 2 2015, стор. 65 - 69

Кількість переглядів: 287

Відомості про авторів

О. В. Золотарьова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

O. Zolotaryova

Ph.D., associate Professor, associate Professor of Department of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk


Ю. В. Півняк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

Y. Pivnyak

Ph.D., associate Professor, associate Professor of Department of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk


О. В. Гурбич

магістр, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

O. Gurbich

master's degreet, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

Як цитувати статтю

Золотарьова О. В., Півняк Ю. В., Гурбич О. В. Модифікація депозитної політики комерційних банків України . Економіка та держава. 2015. № 2. С. 65–69.

Zolotaryova, O., Pivnyak, Y. and Gurbich, O. (2015), “Modification of deposit politics of commercial banks of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 65–69.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.