EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОБЧИСЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СТРАТЕГІЧНОЇ ГНУЧКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Н. В. Хлістунова

Назад

УДК: 338.46:005.93

Н. В. Хлістунова

ОСОБЛИВОСТІ ОБЧИСЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СТРАТЕГІЧНОЇ ГНУЧКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Анотація

У статті проведено обчислення параметрів стратегічної гнучкості на прикладі підприємств, що надають ремонтні послуги (автосервісу), а також підприємств з надання індивідуальних послуг з використанням методичного підходу для оцінювання стратегічної гнучкості підприємства. Для вибору найбільш значимих показників використано метод експертних оцінок з урахуванням компетентності експертів. При формуванні інтегрального показника оцінювання стратегічної гнучкості підприємств з надання ремонтних послуг (на прикладі підприємств автосервісу) та індивідуальних послуг автором використано сукупність показників за групами, що відображають специфіку діяльності підприємств побутової галузі. Здійснено кореляційно-регресійний аналіз для відбору найбільш значущих факторів і кількісного опису взаємозв'язків між показником стратегічної гнучкості підприємства й релевантних факторів. У результаті проведених досліджень і розрахунків ми отримали модель стратегічної гнучкості (рівняння регресії).

N. Khlistunova

FEATURES OF CALCULATION PARAMETERS OF STRATEGIC FLEXIBILITY OF CONSUMER SERVICES

Summary

In the article we calculated parameters of strategic flexibility as an example of companies that provide repair services (service centers) and companies with individual services using a methodical approach for the evaluation of strategic flexibility of the company. To select the most important indicators we used method of expert estimates based on expert competence. In forming integral index of evaluation of strategic flexibility of maintenance services companies (for example, car service stations) and individual services author used a set of indicators by groups that reflect the activities of consumer industry. Correlation and regression analysisIs was carried out to select the most significant factors and quantitative description of interrelation between strategic flexibility of the company and relevant factors. As a result of research and calculations we got a model of strategic flexibility (regression).

№ 2 2015, стор. 47 - 50

Кількість переглядів: 251

Відомості про авторів

Н. В. Хлістунова

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту сфери послуг, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

N. Khlistunova

Ph.D., Senior Lecturer Service management department, Kyiv National University of Technology and Design (KNUTD), Kyiv

Як цитувати статтю

Хлістунова Н. В. Особливості обчислення параметрів стратегічної гнучкості підприємств побутового обслуговування. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 47–50.

Khlistunova, N. (2015), “Features of calculation parameters of strategic flexibility of consumer services”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 47–50.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.