EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМ ДЕФІЦИТОМ
Т. Д. Сіташ

Назад

УДК: 336.14: 336.143.232

Т. Д. Сіташ

УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМ ДЕФІЦИТОМ

Анотація

Стаття присвячена управлінню бюджетним дефіцитом. Досліджено бюджетний дефіцит як важливий інструмент державної фінансової політики, який впливає на економічне та соціальне становище країни. Охарактеризовано економічну природу та причини виникнення бюджетного дефіциту. Розглянуто методичні підходи до управління бюджетним дефіцитом та приділено увагу джерелам його покриття. Встановлено, що дефіцит бюджету, як будь-яка інша економічна категорія, має конкретний інтервал дії, що визначається, з одного боку, законами зростання вартості, з другого — законами інфляції. Якщо бюджетний дефіцит тяжіє до законів зростання вартості, він об'єктивно набирає активної економічної форми, якщо ж до законів інфляції — то пасивної. Регулювання бюджетного дефіциту полягає в тому, щоб за допомогою фінансового механізму обома формами бюджетного дефіциту ефективно адаптуватися до тенденції зростання граничних суспільних витрат виробництва. Виокремлено основні проблеми та запропоновано напрями підвищення ефективності управління бюджетним дефіцитом.

T. Sitash

MANAGEMENT OF FISCAL DEFICIT

Summary

The article is devoted to the management of the budget deficit. Studied the budget deficit as an important instrument of government financial policy, which affects the economic and social situation of the country. Economical nature and causes of the budget deficit. Methodical approaches to the management of the budget deficit and paid attention to the sources of its coverage. It is established that the budget deficit, as any other economic category has a specific interval that is determined, on the one hand, the laws of growth of the cost, with the other laws of inflation. If the budget deficit tends to laws of growth, value, objectively, it becomes active economic form, if the laws of inflation — it is passive. Regulation of the budget deficit is that with the help of the financial mechanism of both the budget deficit to effectively adapt to the trends of growth of the marginal social costs of production. Main problems and directions of increase of efficiency of management of budget deficit.

№ 2 2015, стор. 43 - 46

Кількість переглядів: 280

Відомості про авторів

Т. Д. Сіташ

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

T. Sitash

c. e. s., senior lecturer department of finance, Vinnytsia Institute of Trade and Economics Kyiv National University of Trade and Economics, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Сіташ Т. Д. Управління бюджетним дефіцитом. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 43–46.

Sitash, T. (2015), “Management of fiscal deficit”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 43–46.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.