EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
Д. В. Клиновий, О. В. Мельник

Назад

УДК: 332.142.6:332

Д. В. Клиновий, О. В. Мельник

УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

Анотація

Розглянуто міжнародний досвід у сфері децентралізації управлення природними ресурсами. Визначено, що стратегія управлення природними ресурсами в Україні має бути модернізована згідно з принципами децентралізації влади, зокрема делегування повноважень і відповідальності муніципалітету и місцевій громаді. Запропоновано модернізацію управлінської системи природокористування через впровадження механізмів "Good Governance" ("доброго врядування"), концепції корпоративної соціальної й екологічної відповідальності й ряду стандартів ISO14000, включаючи стандарт оцінки екологічної ефективності управління ISO 14045 з такими параметрами, як структура організації й розподіл відповідальності в системі корпоративного управління, яке є заснованим на механізмі державно-приватного партнерства. Розглянуто переваги впровадження принципів інноваційної модернізації організаційної системи сфери використання природних ресурсів в України, заснованої на децентралізації й структурному управлінні. Визначено, що концептуальні підходи інноваційної "зеленої" і "синьої" економіки формують підгрунтя для створення нового комплекту інструментів структурного управління. Визначено, що децентралізація організаторської системи природних ресурсів повинна забезпечити створення високоефективної інфраструктури, що забезпечує в свою чергу інвестиційну привабливість природних ресурсів в економічному процесі через капіталізацію їх, включаючи фінансовий компонент, пов'язаний із кластерно-корпоративними формами управління природними ресурсами. Визначено, що основні підходи до модернізації та децентралізації організаційної системи управління природокористуванням, згідно з концепцією "доброго врядування" включають в себе: децентралізацію й впровадження форми кластерно-корпоративного структурного управління в сфері природних ресурсів; впровадження комплексної економічної оцінки природних ресурсів у механізм системи управління природними ресурсами; організаційні структурні зміни щодо впровадження муніципальної й корпоративної форм власності на об'єкти природокористування; впровадження інноваційних інструментів і форм управління — сек'юритизації природних ресурсів, корпоратизації, кластеризації, проектного управління та інших інноваційних програмних та економічних методів управління природними ресурсами.

D. Kynovyi, O. Melnyk

NATURAL RESOURCE MANAGEMENT UNDER CONDITIONS OF DECENTRALIZATION OF POWERS: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND NATIONAL STRATEGY

Summary

The international experience in the sphere of decentralization of the natural resource management is discussed in the article. The strategy of natural resource management in Ukraine must be modernized according with the principles of decentralization, such as delegation of power and responsibility to municipality and local communities has been proved.
The modernization of managerial system of natural resources through introduction of mechanism of "good governance", conception of corporative social and ecological responsibility and introducing of the system of standards series ISO 14000, including standard of estimation of the ecological-cost-performance of management ISO 14045, with such parameters as an organizing structure and dispersion of responsibility in the system of corporative management, which is based on a mechanism of the public-private partnerships (PPP) have been offered.
The advantage of implementation of innovative principles of modernization of the managerial system of natural resource sphere of Ukraine based on decentralization and structural governance is considered in the paper. Conceptual innovation approaches of "green" and "blue" economy that forms the basis of new structural management toolbox is determined. The article proves the decentralization of managerial system of natural resources must provide creation of the high effective infrastructure of full-fledged attraction of natural resources in economic process through capitalization, including financial component, connected with cluster and corporative forms of natural resources management.
Basic approaches to modernization and decentralization of the natural resource management system, according to Good Governance management conception, includes: decentralization and introduction of cluster-corporative form of structural management in natural resources sphere; implementation of the complex economic estimation of natural resources in the system mechanism of management of natural resources; organizing of structure shifts with change of the property categories on municipal and corporative forms of property; introduction of the most latest instrument and forms of management — the securitization of natural resources, corporative, cluster, project and other innovation programming and economic methods of management of natural resources etc.

№ 2 2015, стор. 26 - 30

Кількість переглядів: 378

Відомості про авторів

Д. В. Клиновий

к. е. н., с. н. с., доцент, старший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

D. Kynovyi

Candidate of Economics, Ph.D., Associate Professor, Senior Researcher, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of National Academy of Sciences of Ukraine"


О. В. Мельник

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний університет Державної податкової служби України, м. Ірпінь

O. Melnyk

Candidate of Economics, Associate Professor, National State Tax Service University of Ukraine

Як цитувати статтю

Клиновий Д. В., Мельник О. В. Управління природокористуванням в умовах децентралізації влади: міжнародний досвід та національна стратегія розвитку. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 26–30.

Kynovyi, D. and Melnyk, O. (2015), “Natural resource management under conditions of decentralization of powers: international experience and national strategy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 26–30.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.