EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Я. Ю. Цимбаленко

Назад

УДК: 338.12

Я. Ю. Цимбаленко

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Визначено необхідність у концептуальному обгрунтуванні основних напрямів екологізації сучасної господарської системи та її соціально-економічних компонентів, науково-технічного прогресу як на глобальному рівні, у масштабах окремої країни, так і на регіональному рівні. Підкреслено, що у державі постійно зменшується фінансування природоохоронної діяльності, що сприяє збільшенню ризику великомасштабних техногенних аварій і катастроф. Зроблено висновок, що, розробляючи екологічну стратегію, необхідним є врахування таких факторів: рівень економічного потенціалу підприємства в контексті сталого розвитку, а також наявний досвід щодо реалізації екологічних програм та ефективність діючої системи екологічного менеджменту, від яких будуть залежати і конкретні цілі в екологічній сфері, і відповідна стратегія. При розробці екологічної стратегії важливо також враховувати очікування зацікавлених сторін, що є однією з умов соціальної відповідальності бізнесу та індикатором сталого розвитку підприємства та країни в цілому.

Y. Tsymbalenko

ECOLOGIZATION OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM AS BASIS OF STEADY DEVELOPMENT OF ECONOMY

Summary

A necessity is certain for the conceptual ground of basic directions of ecologization of the modern economic system and her socio-economic components, scientific and technical progress both at global level, in the scales of separate country and at regional level. Underline that in the state constantly diminishes financing of nature protection activity that assists the increase of risk of large-scale technogenic accidents and catastrophes. Drawn conclusion, that developing ecological strategy, a necessity is taking into account of such factors: level of economic potential of enterprise in the context of steady development, and also had an experience and efficiency of the operating system of ecological management in relation to realization of the ecological programs, from that will depend and concrete aims in an ecological sphere, and corresponding strategy. At development of ecological strategy it is important also to take into account expectation of parties concerned, that are one of terms of social responsibility of business and by the indicator of steady development.

№ 2 2015, стор. 22 - 25

Кількість переглядів: 247

Відомості про авторів

Я. Ю. Цимбаленко

к. н. з державного управління, доцент кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України, "Київський політехнічний інститут", м. Київ

Y. Tsymbalenko

PhD, National Technical University of Ukraine "Kyiv Politechnic Institute", Kyiv

Як цитувати статтю

Цимбаленко Я. Ю. Екологізація соціально-економічної системи як основа сталого розвитку економіки. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 22–25.

Tsymbalenko, Y. (2015), “Ecologization of the socio-economic system as basis of steady development of economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 22–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.