EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМУВАННЯ ФУНКЦІЙ СУБ'ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
І. В. Ящишина

Назад

УДК: 330.341.1

І. В. Ящишина

ТРАНСФОРМУВАННЯ ФУНКЦІЙ СУБ'ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Анотація

Аналізуються функції суб'єктів інноваційного процесу на різних етапах його реалізації. Визначено соціальні характеристики моделей інноваційного процесу (лінійної, ринкової, інтегрованої та нелінійної). Виявлено основні напрями трансформації функцій суб'єктів інноваційного процесу в умовах переходу до нелінійних взаємозв'язків між учасниками інноваційної діяльності. Нелінійна модель передбачає не лише орієнтацію інновацій на споживчий попит, ще й синтез різних видів нововведень (технічних, технологічних, організаційних, управлінських, соціальних) упродовж всього інноваційного процесу, тобто інноваційний процес первинної інновації (товару, послуги) супроводжується масою вторинних інноваційних процесів, спрямованих на вдосконалення товару чи послуги, а також технологічних особливостей його створення, пакування, методів продажу, способів розрахунку та доставки. Фактично самі користувачі (споживачі) інновацій часто пропонують не лише окремі покращення до товару або послуги, а й шляхи технічного або технологічного вирішення запропонованої новації, тобто вони виконують одночасно функції і творця, і замовника, і виконавця, і користувача-споживача інновації.

I. Yashchyshyna

THE TRANSFORM FUNCTIONS ACTORS OF THE INNOVATION PROCESS

Summary

The functions of the subjects of the innovation process at different stages of its implementation have been analyzed. Social characteristics of the innovation process models (linear, market, integrated and non-linear) have been defined. The main directions of transformation functions at subjects of the innovation process in the transition to a non-linear relationships between innovation stakeholders have been revealed. The orientation of the innovation not only on consumer demand, but also the synthesis of different types of innovations (technical, technological, organizational, managerial, social) throughout the innovation process nonlinear model have been included, the primary innovation process innovations (goods and services) is accompanied by a many of secondary innovation processes for improving the product or service, and the technological features of its creation, packaging, sales techniques, methods of calculation and delivery. In fact, the users (consumers) innovations often offer not only the individual to improve the product or service, but also the way of technical or technological solutions innovations, they perform all functions: the creator, the customer, the performer, and user innovation.

№ 2 2015, стор. 12 - 15

Кількість переглядів: 255

Відомості про авторів

І. В. Ящишина

д. е. н., доцент, декан економічного факультету, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам'янець-Подільський

I. Yashchyshyna

Doctor of Sciences (Economic), Associate professor, Dean of the Faculty of Economics Ivan Ohienko Kamjanets-Podilsky National University, Kamjanets-Podilsky

Як цитувати статтю

Ящишина І. В. Трансформування функцій суб'єктів інноваційного процесу. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 12–15.

Yashchyshyna, I. (2015), “The transform functions actors of the innovation process”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 12–15.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.