EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИДАТКИ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
О. В. Брежнєва-Єрмоленко, Г. В. Васильченко

Назад

УДК: 336.143.01

О. В. Брежнєва-Єрмоленко, Г. В. Васильченко

ВИДАТКИ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті акцентовано увагу на необхідності посилення державного впливу на характер та динаміку соціального розвитку українського суспільства шляхом перерозподілу фінансових ресурсів на користь соціальної функції держави. Проаналізовано підходи до розуміння сутності поняття державних видатків. Визначено роль державних видатків у реалізації соціальної функції держави. З'ясовано, що структура видатків має відповідати визначеним пріоритетам соціального розвитку держави. Досліджені питома вага державних видатків у ВВП провідних країн світу, а також динаміка питомої ваги видатків зведеного бюджету України у ВВП за останні роки. Обгрунтовано, що усі напрями видатків з державного бюджету мають соціальну спрямованість. Запропоновано основні напрями удосконалення системи соціальних виплатю Визначено, що оптимізація системи державних видатків не може бути здійснена без докорінної перебудови системи соціальних виплат.

O. Brezhnyeva-Yermolenko, H. Vasylchenko

EXPENDITURES IN THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF SOCIAL RELATIONS: THEORETICAL ASPECT

Summary

The article was focused the necessity to strengthen state influence on the trends and dynamics of social development Ukrainian society through the redistribution of financial resources in favor of the social functions of the state; were analyzed approaches to understanding the essence of the concept of state expenditures; was determined the role of public expenditure in the implementation of social functions of the state; was found that the structure of expenditures must meet certain social development priorities; was explored the proportion of public expenditure in GDP leading countries, as well as the dynamics of the share of consolidated budget of Ukraine in GDP in recent years; was proved that all areas of budget have social orientation; were suggested the main directions of improving the system of social payouts; was determined that the optimization of state expenditures can't be fulfilled without a radical restructuring system of social payments.

№ 1 2015, стор. 79 - 82

Кількість переглядів: 732

Відомості про авторів

О. В. Брежнєва-Єрмоленко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

O. Brezhnyeva-Yermolenko

Ph.D., associate Professor , associate Professor of Department of finances and credit, Dnіeprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk


Г. В. Васильченко

магістр, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

H. Vasylchenko

Master's degree, Dnieprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

Як цитувати статтю

Брежнєва-Єрмоленко О. В., Васильченко Г. В. Видатки у системі державного регулювання соціальних відносин: теоретичний аспект. Економіка та держава. 2015. № 1. С. 79–82.

Brezhnyeva-Yermolenko, O. and Vasylchenko, H. (2015), “Expenditures in the system of state regulation of social relations: theoretical aspect”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 79–82.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.