EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК АУТСОРСИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ХОДІ ЗДІЙСНЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Дідух, І. О. Кривецький

Назад

УДК: 330.1:338.3

О. В. Дідух, І. О. Кривецький

РОЗВИТОК АУТСОРСИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ХОДІ ЗДІЙСНЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розвинуто поняття виробничої реструктуризації як дієвого виду перетворень на машинобудівних підприємствах, що зумовлено сучасними вимогами кардинальних змін, серед яких: посилення конкуренції, стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, зростання виробничих витрат, фізичне та моральне зношення устаткування, зниження рівня кваліфікації працівників та інші. Проаналізовано необхідність використання методу аутсорсингу та здійснення аутсорсингової діяльності в ході проведення виробничої реструктуризації. Наведено класифікацію видів аутсорсингу основних процесів, зокрема аутсорсингу виробничих функцій, а також аутстафінгу. Висвітлено поняття виробничого аутсорсингу, який поділяється на науково-технологічний та виробничо-технологічний, який в свою чергу складається з аутсорсингу основного та допоміжного виробництв. Визначено недоліки і переваги, можливості і ризики здійснення аутсорсингової діяльності. Досліджено результати впливу здійснення аутсорсингової діяльності на фінансово-економічні показники машинобудівних підприємств.

О. Didukh, I. Kryvetskyi

DEVELOPMENT OF OUTSOURCING ACTIVITIES IN THE IMPLEMENTATION OF PRODUCTION RESTRUCTURING OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

Summary

The paper developed the concept of production restructuring as an effective form of transformation in engineering enterprises, due to modern requirements of fundamental changes, including: increased competition, rapid development of science and technology, higher production costs, physical and moral deterioration of equipment, reducing staff training and other. The need for a method of outsourcing and outsourcing activities in the course of production restructuring was analyzed. The classification of types of outsourcing basic processes, including outsourcing of production functions and outstaffing was provided. The concept of outsourcing production, which is divided into scientific and technological and production technology, which in turn consists of main and auxiliary outsourcing industries was analyzed. The advantages and disadvantages, opportunities and threats of outsourcing activities were identified. Investigated the effects of outsourcing activities in the financial and economic performance engineering companies was investigated.

№ 12 2014, стор. 120 - 123

Кількість переглядів: 704

Відомості про авторів

О. В. Дідух

асистент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

О. Didukh

assistant of the Department of Finance, Lviv Polytechnic National University, Lviv


І. О. Кривецький

аспірант кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

I. Kryvetskyi

postgraduate student of the Department of Finance, Lviv Polytechnic National University, Lviv

Як цитувати статтю

Дідух О. В., Кривецький І. О. Розвиток аутсорсингової діяльності в ході здійснення виробничої реструктуризації машинобудівних підприємств. Економіка та держава. 2014. № 12. С. 120–123.

Didukh, О. and Kryvetskyi, I. (2014), “Development of outsourcing activities in the implementation of production restructuring of machine-building enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 120–123.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.