EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ СКЛАДОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНІВ
Д. В. Нехайчук

Назад

УДК: 336.13

Д. В. Нехайчук

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ СКЛАДОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНІВ

Анотація

У науковій статті розглянуто питання оптимізації складових інвестиційно-фінансової інфраструктури регіонів України. Доведено, що стан забезпечення регіонів фінансовими ресурсами характеризується непривабливістю господарської системи для інвесторів, недостатністю власних коштів місцевих бюджетів для вирішення покладених завдань, скороченням частки субвенцій на соціально-економічний розвиток, а також обмеженістю можливості кредитування проектів місцевого розвитку. Особисто автором запропоновано принципово нову концептуальну модель функціонування інвестиційно-фінансової інфраструктури регіонів. Робляться висновки щодо нерівномірності розміщення та рівня розвитку продуктивних сил, необхідності вдосконалення законодавчої бази в частині регулювання їх діяльності, а також запропоновано стратегічні напрями реформування системи фінансового забезпечення регіонів.

D. Nekhaychuk

DIRECTIONS OPTIMIZATION FORM OF INVESTMENT AND FINANCIAL INFRASTRUCTURE OF THE REGION

Summary

There are describes how to optimize the components of investment and financial infrastructure of the regions of Ukraine in the scientific article. It is proved that the state provide financial resources of regions characterized by unattractive economic system for investors, lack of own funds of local budgets to solve the assigned tasks, reduction of the share of subventions for social and economic development, as well as the limited lending opportunities of local development projects. Personally, the author offers a radically new conceptual model of the investment and financial infrastructure of the regions. Conclusions about the uneven distribution and the level of development of the productive forces, the need to improve the legislative framework in the regulation of their activities, as well as the strategic directions of reforming the system of financial support regions.

№ 12 2014, стор. 106 - 109

Кількість переглядів: 777

Відомості про авторів

Д. В. Нехайчук

докторант, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

D. Nekhaychuk

the doctoral of ОRISM NASM of the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Нехайчук Д. В. Напрями оптимізації складових інвестиційно-фінансової інфраструктури регіонів. Економіка та держава. 2014. № 12. С. 106–109.

Nekhaychuk, D. (2014), “Directions optimization form of investment and financial infrastructure of the region”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 106–109.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.