EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕСУРСНІ ПЛАТЕЖІ: ФІСКАЛЬНИЙ ТА СТИМУЛЮЮЧИЙ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ
А. В. Кириченко, В. В. Рудюк

Назад

УДК: 336.717.111

А. В. Кириченко, В. В. Рудюк

РЕСУРСНІ ПЛАТЕЖІ: ФІСКАЛЬНИЙ ТА СТИМУЛЮЮЧИЙ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ

Анотація

Масштаби збитку навколишнього природного середовища мають вирішальне значення для впровадження ефективної політики оподаткування за забруднення та надання шкоди довкіллю. Одним з ефективних інструментів екологічного регулювання світова спільнота вважає ресурсні платежі, які є порівняно новими для національних податкових систем і постійно вдосконалюються. В даній статті розкрито сутність ресурсних платежів та їх значення в податковій системі держави, встановлено роль оподаткування у вирішенні проблем раціонального природокористування, розглянуто та розкрито фіскальний та стимулюючий аспекти ресурсних платежів, проведено аналіз динаміки та структури сплати ресурсних платежів по Україні, а також розглянуто загальний стан екологічної безпеки в Україні, описано динаміку пред'явлених екологічних платежів, запропоновано напрями покращення в даній сфері.

А. Kyrychenko, V. Rudiuk

RESOURCE PAYMENTS: FISCAL AND STIMULATING ASPECTS OF APPLICATION

Summary

The extent of damage to the environment are crucial for the implementation of effective taxation policy for pollution and the provision of harm to the environment. One of the most effective instruments of environmental regulation international community considers resource payments, who are relatively new to the national tax systems and are constantly improving. In this article, the essence of the resource payments and their value in the tax system of the State, the role of taxation in solving problems of rational nature management, reviewed and disclosed fiscal and stimulating aspects of resource payments, the analysis of the dynamics and structure of payment resource payments in Ukraine and reviewed the General state of environmental security in Ukraine, described the dynamics of the presented environmental payments proposed areas for improvement in this area.

№ 12 2014, стор. 96 - 100

Кількість переглядів: 999

Відомості про авторів

А. В. Кириченко

к. е. н., доц. кафедри фінансів і кредиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

А. Kyrychenko

PhD, associated professor of Department of finances and credit., National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv


В. В. Рудюк

студентка ОКР "Магістр", Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

V. Rudiuk

student education level "Master", National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Кириченко А. В., Рудюк В. В. Ресурсні платежі: фіскальний та стимулюючий аспекти застосування. Економіка та держава. 2014. № 12. С. 96–100.

Kyrychenko, А. and Rudiuk, V. (2014), “Resource payments: fiscal and stimulating aspects of application”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 96–100.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.