EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СЕРЕДНЬОСТРОКОВЕ БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
М. В. Тимошенко

Назад

УДК: 336.145.1

М. В. Тимошенко

СЕРЕДНЬОСТРОКОВЕ БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Анотація

У середньостроковій ретроспективі — 1998—2013 рр. проаналізовано практику планування надходжень державного бюджету та проілюстровано особливості регулювання збалансованості місцевих бюджетів через систему міжбюджетних трансфертів. Акцентовано увагу щодо перспективності збільшення плати за користування надрами. Висвітлено окремі аспекти щодо динаміки доходів та міжбюджетних трансфертів стосовно економічно розвинутих регіонів на прикладі бюджету Дніпропетровської області в передкризовий період та початку світової економічної кризи. Наголошується щодо необхідності реформування місцевого самоврядування за адекватної імплементації принципу бюджетного федералізму в контексті фінансової самодостатності територій та стимулювання зростання. Запропоновано авторське тлумачення поняття фіскальної стійкості. Окреслено, що базовим елементом системи середньострокового планування — має бути дотримання фіскальної стійкості за раціональним застосуванням принципу бюджетного федералізму.

M. Tymoshenko

MEDIUM-TERM FISCAL PLANNING AND ADJUSTING OF LOCAL BUDGET BALANCES

Summary

In the medium-term retrospective (the period of 1998—2013) the practice of budgetary revenue planning are analyzed and certain aspects of features of local budget balances adjusting are illustrated through a system intergovernmental transfers. The attention is focused to the perspectives of payment increasing for subsoil use. It is highlighted some aspects regarding changes in budgetary revenues and intergovernmental transfers in economically developed regions on the example of Dnipropetrovs'k region budget in the pre-crisis period and on beginning of the global economic crisis. It is noted for the necessity of reforming of local government with adequate implementation of fiscal federalism principle in the context of financial self-sufficiency of areas and growth stimulating. It is provided the author's interpretation of the concept of fiscal sustainability. It is outlined that the basic element of the medium-term — budgetary planning must be compliance with fiscal sustainability by rational application of the principle of fiscal federalism.

№ 12 2014, стор. 73 - 77

Кількість переглядів: 765

Відомості про авторів

М. В. Тимошенко

к. т. н., доцент кафедри фінансів та державного управління, Дніпропетровська державна фінансова академія, м. Дніпропетровськ

M. Tymoshenko

Cand. of Techn. Sci., Assoc. Professor of Chair of Finances and State Management, Dnipropetrovsk State Academy of Finance

Як цитувати статтю

Тимошенко М. В. Середньострокове бюджетне планування та регулювання збалансованості місцевих бюджетів. Економіка та держава. 2014. № 12. С. 73–77.

Tymoshenko, M. (2014), “Medium-term fiscal planning and adjusting of local budget balances”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 73–77.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.