EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОСТІНДУСТРІАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ МІСТА І ГЕНЕЗИС УРБАНІСТИЧНОЇ ТЕОРІЇ
М. П. Петренко

Назад

УДК: 332.1:330.8

М. П. Петренко

ПОСТІНДУСТРІАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ МІСТА І ГЕНЕЗИС УРБАНІСТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

Анотація

Дослідження присвячене визначенню основних тенденцій розвитку урбаністичної теорії. Урбаністика як система знань про детермінанти, зміст та особливості виникнення, функціонування і розвитку міст є міждисциплінарною системою знань, яка завдяки особливостям об'єкту дослідження, концентровано відображає головні тенденції соціально-економічного розвитку, їх детермінанти та спрямованість. Локалізація соціально-економічної активності на території сучасних міст, апріорі робить їх змістовним об'єктом відображення постіндустріальних трансформацій суспільства. Одночасно міста як полюси соціально-економічного розвитку, набувають статусу і значення самостійних агентів. Метою дослідження встановлено визначення основних характеристик постіндустріального міста на основі аналізу і синхронізації процесів соціально-економічної динаміки міст та розвитку урбаністичної теорії. Специфіка постіндустріального міста детермінується процесами глобалізації, формування інформаційного суспільства та мережевої економіки. Соціально-економічний простір міст трансформується у поліцентричну структуру, соціально-економічна активність переміщується на периферію та прилеглі території. Горизонтальна організація соціально-економічної взаємодії інтенсифікує вплив суб'єктивно-культурних факторів на міську реальність.

M. Petrenko

POSTINDUSTRIAL TRANSFORMATION OF THE SOCIO-ECONOMIC DYNAMICS OF THE CITY AND THE GENESIS OF URBAN THEORY

Summary

Research is devoted to the definition of major developments in urban theory. Urban as a system of knowledge about the determinants of the content and characteristics of emergence, functioning and development of cities is an interdisciplinary knowledge system, which is due to the peculiarities of the research object, concentrated reflects the main trends of socio-economic development, their determinants and orientation. Localization of socio-economic activity in the territory of modern cities, a priori making them meaningful object mapping postindustrial transformation of society. At the same time, cities as poles of socio-economic development, acquire the status and value of independent agents. The aim of the study it identify the main characteristics of the post-industrial city on the analysis and synchronization of processes of social and economic dynamics of cities and urban theory. The specificity of the post-industrial city is determined by the processes of globalization and the Information Society and Network Economy. Socio-economic space is transformed into a polycentric urban structure, socio-economic activity moves to the periphery and the surrounding area. The horizontal organization of social and economic interaction intensifies the impact of subjective and cultural factors on urban reality.

№ 12 2014, стор. 69 - 72

Кількість переглядів: 832

Відомості про авторів

М. П. Петренко

к. е. н., докторант, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон, Україна

M. Petrenko

PhD, doctoral student, University of International Business and Law, Kherson, Ukraine

Як цитувати статтю

Петренко М. П. Постіндустріальна трансформація соціально-економічної динаміки міста і генезис урбаністичної теорії. Економіка та держава. 2014. № 12. С. 69–72.

Petrenko, M. (2014), “Postindustrial transformation of the socio-economic dynamics of the city and the genesis of urban theory”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 69–72.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.