EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
А. Р. Дунська

Назад

УДК: 330.341.1

А. Р. Дунська

ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті запропоновано комплекс економічних методів, які можуть бути використанні для забезпечення функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств. Автором визначено, що економічні методи передбачають використання економічних важелів макроекономічного та мікроекономічного характеру, спрямованих на розвинення можливостей інноваційного розвитку підприємств. до ключових економічних методів автором віднесені планування, прогнозування, економічний аналіз, стимулювання, фінансування інноваційної діяльності. В статті визначено основні групи методів прогнозування, які можуть бути використані для формування прогнозів інноваційного розвитку. Планування інноваційних змін передбачається здійснювати на основі використання інноваційної стратегії. Інструментарій економічного аналізу дозволяє визначити резерви підприємства для підвищення рівня якості продукції, збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції з метою підвищення прибутковості діяльності підприємства, а також для обгрунтування управлінських рішень у контексті інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Окремим напрямом в системі економічних методів забезпечення функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств є засоби стимулювання інноваційної діяльності. В даному аспекті стимулювання може мати як внутрішній характер, тобто стимулювання здійснення інноваційної діяльності в середині підприємства, та зовнішнє стимулювання, яке передбачає в перше чергу пільгове оподаткування інноваційно активних підприємств.

A. Dunska

ECONOMIC METHODS OF ENSURING THE FUNCTIONING OF THE INNOVATIVE MECHANISM OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

The paper proposed a complex economic methods that can be used for the functioning of the mechanism of development of innovative enterprises. The author determined that economic methods involve the use of economic levers of macroeconomic and microeconomic measures aimed at the development of innovative capacity of enterprises. To key economic methods the author included planning, forecasting, economic analysis, promotion, financing innovation. In this article was determined the main groups of forecasting methods that can be used to form forecasts of innovative development. Planning of innovative changes are expected to perform through the use of innovative strategies. Tools of economic analysis to determine the reserves of the company to improve product quality, increase production and sales in order to increase the profitability of the enterprise, as well as of management decisions in the context of investment support innovative development company. Another important dimension in the economic methods of operation of an innovative mechanism of industry are means of stimulation of innovative activity. In this aspect stimulation can have both internal stimulation of innovation activities in the mid-enterprise and external stimulation, which involves first preferential taxation of innovation active enterprises.

№ 12 2014, стор. 65 - 68

Кількість переглядів: 730

Відомості про авторів

А. Р. Дунська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

A. Dunska

Ph.D., associate professor, associate professor of management department, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Як цитувати статтю

Дунська А. Р. Економічні методи забезпечення функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств. Економіка та держава. 2014. № 12. С. 65–68.

Dunska, A. (2014), “Economic methods of ensuring the functioning of the innovative mechanism of industrial enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 65–68.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.