EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНФРАСТРУКТУРИ
Л. Л. Сотниченко

Назад

УДК: 332.1

Л. Л. Сотниченко

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНФРАСТРУКТУРИ

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність створення наукових основ управління регіоном. Наведено принципи регіонального управління інфраструктурою, які доповнені, з урахуванням сучасних уявлень, тенденцій і процесів, найбільше актуальними для вітчизняної теорії й практики. Названо базові принципи сучасного регіонального управління інфраструктурою. Проведені дослідження й узагальнення дозволили визначити ряд найважливіших завдань, котрі стоять сьогодні перед управлінням регіональною інфраструктурою. Відзначено, що самим головним завданням застосування нових методів управління є прагнення до оптимального використання інфраструктури регіонів. Пропонується використовувати, на основі розгляду досвіду управління інфраструктурою розвинених країн, методику засновану на послідовному вирішенні чотирьох завдань. На основі вивчення теоретичних основ регіонального управління, представлено визначення категорії " системи управління регіональною інфраструктурою". Представлена концептуальна модель системи управління регіональною інфраструктурою, у якій у відмінності від традиційних, представлені хоча й відомі, але рідко застосовувані складові: компетенції, механізм управління, які відіграють ключову роль у сучасних умовах динамічного інноваційного розвитку регіонів. Наведено організаційно-інституціональну методологію розвитку системи управління інфраструктурою регіону, яка включає інтегровану совокупність таких методів, як реструктуризація, приватизація, державно-приватне партнерство, а також інноваційні підходи до управління.

L. Sotnichenko

METHODICAL APPROACHES TO A REGIONAL GOVERNMENT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

Summary

The necessity of creation of scientific bases of management is reasonable by region in the article. Principles of a regional government are resulted by an infrastructure which are added, with allowance for modern submissions, tendencies and processes, the most actual for the domestic theory and practice. Are named базове principles of a modern regional government by an infrastructure. The conducted researches and generalisations have allowed to define a number of the most important problems standing today before management by a regional infrastructure. It is noticed that the most basic task of application of new management methods is the aspiration to optimum use of an infrastructure of regions. It is offered to use, on a basis рассмотерния experience of management by an infrastructure of the developed countries, a technique based on the consecutive decision of four problems. On the basis of studying of theoretical bases of a regional government, category definition "control systems of a regional infrastructure" is presented. The conceptual model of a control system is presented by a regional infrastructure in which in difference from traditional, seldom applied components are presented though also known, but: the competence, a controlling mechanism which play a key role in modern conditions of dynamic innovative development of regions. The methodology of development of a control system resulted organizational-institutsionalnaja an infrastructure of region which includes the integrated set of such methods as re-structuring, privatisation, state-private partnership, and also innovative approaches to management.

№ 12 2014, стор. 59 - 64

Кількість переглядів: 723

Відомості про авторів

Л. Л. Сотниченко

к. е. н., доцент, Одеська національна морська академія

L. Sotnichenko

Ph.D., Associate Professor, Odessa National Maritime Academy

Як цитувати статтю

Сотниченко Л. Л. Методичні підходи щодо регіонального управління розвитком інфраструктури . Економіка та держава. 2014. № 12. С. 59–64.

Sotnichenko, L. (2014), “Methodical approaches to a regional government infrastructure development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 59–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.