EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ДІЄВОЇ СИСТЕМИ ЛОГІСТИКИ ПОСТАЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДИКИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ
М. І. Іванова

Назад

УДК: 65.012.34

М. І. Іванова

ФОРМУВАННЯ ДІЄВОЇ СИСТЕМИ ЛОГІСТИКИ ПОСТАЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДИКИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ

Анотація

Дана стаття досліджує сучасні підходи до формування дієвої системи логістики з метою впровадження її основних принципів і підходів у практику українських підприємств. При цьому були використані загальнонаукові та спеціальні методи: структурно-генетичного аналізу й синтезу — для виявлення взаємопов'язаних складових організаційної структури; економіко-математичного прогнозування — для побудови кореляційно-регресійної моделі. Виявлено, що на цей час існує дві принципово різні моделі організації постачання (традиційна та з зосередженням постачання в компетенції одного підрозділу). Доведено, що концептуально парадигма логістики полягає в інтеграції виробництва, матеріально-технічного постачання та збуту. Аналіз існуючих підходів до формування системи логісти, показав, що його використання сприяє скороченню та економії загальних витрат у системі постачання. В управлінні логістичними запасами важливе значення має науково-обгрунтоване визначення необхідного їх розміру і раціональне розміщення коштів між структурними підрозділами. Була виявлена залежність між залишками запасів матеріалів на складі на кінець місяця і обсягом виручки від реалізації, що дозволяє більш оперативно управляти логістичним процесом. Отримана кореляційно-регресійна модель показала високу адекватність, що дозволяє використовувати дану методику іншим виробничим підприємствам.

М. Ivanova

ESTABLISHING AN EFFICIENT SUPPLY LOGISTICS SYSTEM THROUGH THE METHODS OF OPERATIONAL MANAGEMENT OF STORES

Summary

The study examines current approaches to establishing efficient logistics system to implement its basic principles and approaches in practice at the Ukrainian enterprises. General and special scientific methods have been applied in the study: structural and genetic analysis and synthesis were used to identify interrelated components of the organizational structure; economic-mathematical forecasting was used to develop a correlation-regression model. It has been revealed that today there are two fundamentally different models of supply (traditional and that with the supply concentrated within the competence of a single department). It has been proved that the conceptual paradigm of logistics is the integration of production, logistics and sales. An analysis of existing approaches to the formation of the logistics system showed that its application will reduce overall costs in the supply chain. The management of logistic supplies needs an evidence-based assessment of their required amount and rational distribution of funds between the structural units. Dependence between the in-stock balance at the end of the month and the amount of sales proceeds has been revealed, which allows more efficient operational management of the logistics process. The resulting correlation-regression model showed high adequacy, allowing the use of this technique by other production enterprises.

№ 12 2014, стор. 52 - 58

Кількість переглядів: 732

Відомості про авторів

М. І. Іванова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту виробничої сфери, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ

М. Ivanova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of "Management of Productive Sector", State Higher Education Institution "National Mining University", Dnepropetrovsk

Як цитувати статтю

Іванова М. І. Формування дієвої системи логістики постачання з використанням методики оперативного управління виробничими запасами. Економіка та держава. 2014. № 12. С. 52–58.

Ivanova, М. (2014), “Establishing an efficient supply logistics system through the methods of operational management of stores”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 52–58.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.