EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОТИВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОПЛАТИ ПРАЦІ В ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНІЙ ЕКОНОМІЦІ
І. М. Поворознюк

Назад

УДК: 330.3: 331.2 (043.3)

І. М. Поворознюк

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОТИВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОПЛАТИ ПРАЦІ В ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Анотація

У статті досліджуються проблеми реалізації мотиваційного потенціалу оплати праці в постсоціалістичній економіці, які полягають не просто у забезпеченні максимальної трудової віддачі працівників, а в узгодженні соціальних та економічних пріоритетів функціонування інституту оплати праці, в пошуку оптимального компромісу між втратою оплатою праці стимулюючої функції і перетворенні її на різновид соціальної допомоги та повним ігноруванням принципів соціальної справедливості, до якого наблизилася сучасна система оплати праці в Україні, що характеризується кричущою і необгрунтованою диференціацією оплати праці.
Встановлено, що рівень заробітної плати працівників значною мірою пов'язаний із належністю до певної сфери економічної діяльності, а не формується, як це має бути, під впливом поширених у розвинутих країнах зарплатоутворювальних чинників, якими є кількість, якість, результативність праці, що розриває зв'язок між суспільними і локальними цілями мотивації праці.

I. Povorozniuk

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE MOTIVATIONAL POTENTIAL OF SALARY IN POST-SOCIALIST ECONOMY

Summary

The article deals with the problems of implementation of the motivational potential of salary in post-socialist economy, that lie not only in the provision of maximum employees' efficiency but in harmonization of social and economic priorities of the institution of salary functioning, in finding the best compromise between the lack of incentive function of the salary and its transformation into a kind of social assistance and complete disregard for the principles of social justice, to extent of which the modern system of salary in Ukraine has approached, characterized by blatant and unjustified salary differentiation.
It has been determined, that workers' salary is significantly related to its relience to a particular sphere of economic activity and is not formed, as it should be, under the influence of factors that prevale in the developed countries, such as quantity, quality and labor productivity, that breaks the correlation between the social and local goals of motivation.

№ 12 2014, стор. 38 - 40

Кількість переглядів: 776

Відомості про авторів

І. М. Поворознюк

к. е. н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

I. Povorozniuk

candidate of economic science, associate professor of the Chair of Tourism, Hotel and Restaurant Business, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman

Як цитувати статтю

Поворознюк І. М. Проблеми реалізації мотиваційного потенціалу оплати праці в постсоціалістичній економіці. Економіка та держава. 2014. № 12. С. 38–40.

Povorozniuk, I. (2014), “Problems of implementation of the motivational potential of salary in post-socialist economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 38–40.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.