EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
І. І. Рекуненко

Назад

УДК: 338.583

І. І. Рекуненко

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація

Становлення інфраструктури фінансового ринку — це економічний процес, що відбувається протягом певного періоду часу, який має особливий економічний зміст, свої тенденції і закономірності, які виражаються в існуванні стійких зв'язків становлення інфраструктурних елементів та видів діяльності. Даний процес грунтується на певній методологічній основі. Виділяють деякі методологічні положення, а саме: становлення інфраструктури фінансового ринку є складовою процесу економічного розвитку країни; становлення інфраструктури включає створення моделі обслуговування процесу руху капіталу, її розвиток відповідно до змінних умов на фінансовому ринку; перспективи і напрями розвитку інфраструктури фінансового ринку визначаються загальними тенденціями розвитку економіки країни.
В статті зазначені фактори, що впливають на становлення організаційно-економічних основ функціонування інфраструктури фінансового ринку.
Інфраструктура фінансового ринку України та її елементи в своєму розвитку пройшли неоднозначний шлях. Деякі сегменти фінансового ринку разом із інфраструктурою більш розвинуті, а деякі все ще відстають у своєму розвитку.
Узагальнення етапів розвитку інфраструктури фінансового ринку дає змогу оцінити дії, направлені на функціонування ринку та проаналізувати ефективність його роботи, а також безпосередньо дає змогу зробити прогнози і скласти плани, враховуючи помилки попередніх періодів.

I. Rekunenko

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE STUDYING THE FORMATION PROCESSES AND DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET INFRASTRUCTURE IN UKRAINE

Summary

The formation of the financial market infrastructure is an economic process that occurs during certain period of time, which has particular economic meaning, its own trends and regularities, which are expressed in the existence of stable ties of establishment of infrastructure elements and activities. This process is based on a determined methodological basis. There are some methodological statements, in particular: formation of the financial market infrastructure is an integral part of the economic country development; the establishment of infrastructure includes creating a model of the maintenance of the process of capital flow, its development accordingly to changing conditions in the financial market; the prospects and directions of the financial market infrastructure development define by the general trends of economic development of the country.
The article identifies the factors influencing the formation of organizational and economic foundations of the financial market infrastructure functioning.
The financial market infrastructure and its elements were ambiguous on its way of development. Some segments of the financial market in conjunction with infrastructure are more developed, and some are still lagging behind in its development.
The summarizing of development stages of the financial market infrastructure provides an opportunity to assess actions directed on the market functioning and analyze its work effectiveness, and also provides an opportunity to forecast and plan, taking into account the errors of previous periods.

№ 12 2014, стор. 10 - 13

Кількість переглядів: 748

Відомості про авторів

І. І. Рекуненко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України", м. Суми

I. Rekunenko

doctor of economics, docent, professor of chair of finance,State Institution of Higher Education "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine"

Як цитувати статтю

Рекуненко І. І. Методологічні засади дослідження процесів становлення та розвитку інфраструктури фінансового ринку України. Економіка та держава. 2014. № 12. С. 10–13.

Rekunenko, I. (2014), “Methodological foundations of the studying the formation processes and development of the financial market infrastructure in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 10–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.