EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
М. А. Зінченко

Назад

УДК: 336.1:332.12

М. А. Зінченко

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Анотація

У статті встановлено існування прямої залежності між величиною факторів виробництва та ВВП, за рахунок розподілу та перерозподілу якого в основному формуються централізовані фонди грошових коштів, зокрема, місцеві бюджети. Зазначено, що перерозподіл ВВП включає два етапи: на першому етапі відбувається розподіл доданої вартості та формування первинних доходів суб'єктів, зайнятих у створенні валового національного продукту (ВНП), а на другому етапі відбувається вилучення частини доходів у власників первинних доходів: фізичних осіб (заробітна плата), домогосподарств (дохід) та юридичних осіб (прибуток) шляхом застосування податкового та неподаткового (інфляційного, позичкового) методів. Дослідженням доведено, що вхідні фінансові потоки місцевих бюджетів мають певні особливості, зокрема, не утворюються за рахунок використання інфляційного методу. Аргументовано, що у випадку реалізації фізичного капіталу (комунального майна, угідь) джерелом формування вхідних фінансових потоків місцевих бюджетів є національне багатство (НБ). Розкрито, що джерелом формування фінансових потоків місцевих бюджетів може бути національний дохід інших країн та фонди міжнародних фінансових інституцій у випадку здійснення запозичень (у формі прямого кредиту та при емісії й розміщенні цінних паперів). Визначено, що вихідні фінансові потоки місцевих бюджетів забезпечують надання населенню суспільних благ. Зроблено висновок про необхідність застосування наукового підходу до управління фінансовими потоками місцевих бюджетів, що сприятиме соціально-економічному розвитку регіонів та країни в цілому.

M. Zinchenko

THE ECONOMIC NATURE OF THE FINANCIAL FLOWS OF LOCAL BUDGETS

Summary

The existence of a direct relationship between the magnitude of the factors of production and GDP been ascertained in this paper. Centralized funds of the funds, including local budgets, are mainly formed due to the distribution and redistribution GDP. Indicated that the redistribution of GDP consists of two steps: the first step is the distribution of value added and formation of primary income of subjects, employed in the creation of GDP, and the second step is withdrawal in the primary income owners: the individuals(wages), households (income) and entities (profit) by applying the tax and non-tax methods. Studies have shown that incoming cash flows of local budgets have certain features, in particular, is not formed by using the inflation method. Was argued that when the physical capital (public property, land) sold the source of incoming cash flows of local budgets is national wealth (NW). Revealed that the source of the finance flows of local budgets may be the national income of other countries and fonds of international financial institutions in the case of borrowing (in the form of a direct loan, the issue and placement of securities). Determined that the outgoing financial flows of the local budgets ensures the provision of provision of public goods of the population. The output made about the need of use a scientific approach to the management of financial flows of local budgets that will be promote social and economic development of the regions and the country as a whole.

№ 10 2014, стор. 100 - 103

Кількість переглядів: 201

Відомості про авторів

М. А. Зінченко

викладач кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

M. Zinchenko

lecturer in Finance department, Odessa National Economic University, Odessa

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.