EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Є. П. Гнатенко, О. В. Тімкова

Назад

УДК: 657

Є. П. Гнатенко, О. В. Тімкова

ЕФЕКТИВНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті висвітлено роль ефективного фінансового менеджменту в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємства та місце в ньому фінансового аналізу показників. Так, у статті проведено аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства, аналіз поточної кредиторської заборгованості підприємства в розрізі фірм-постачальників та підрядників. Було чітко розмежовано допустиму та невиправдану поточну заборгованість перед постачальниками та підрядниками, адже невиправданий розмір таких зобов'язань напряму впливає на ліквідність та платоспроможність підприємства, а отже, і на його інвестиційну привабливість. Розкрито вплив фінансового менеджменту розрахунків з постачальниками та підрядниками на ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства, від якої, в свою чергу, залежить життєздатність будь-якого суб'єкта економічних відносин. Роз'яснено всю важливість кваліфікованого ефективного управління поточними зобов'язаннями перед постачальниками та підрядниками на підприємстві.

E. Gnatenko, O. Timkova

EFFECTIVE FINANCIAL MANAGEMENT OF CALCULATIONS WITH SUPPLIERS AND CONTRACTORS OF THE ENTERPRISE

Summary

The role of effective financial management in management of activity of the enterprise and a place of financial analysis of indicators in it is reflected in article. In the article analyzes the liquidity and solvency of the company, analysis of current accounts payable to suppliers and contractors. The admissible and unjustified current debt to suppliers and contractors was accurately размежевана, because the unjustified size of such obligations directly influences liquidity and solvency of the enterprise, and, and on its investment appeal. Influence of financial management of calculations with suppliers and contractors on efficiency of activity of the enterprise is opened in this article. All importance of competent effective management the current obligations to suppliers and contractors also was explained.

№ 10 2014, стор. 58 - 60

Кількість переглядів: 102

Відомості про авторів

Є. П. Гнатенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

E. Gnatenko

PhD, associate professor, associate professor of the account and economic analysis, Mykolayiv V.O. Suhomlinskiy National University


О. В. Тімкова

магістрант, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

O. Timkova

Master, Mykolayiv V.O. Suhomlinskiy National University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.