EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПЦІЯ БАНКІВСЬКОГО ФІНАНСОВОГО РЕІНЖИНІРИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ГАРМОНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ
Р. В. Лавров

Назад

УДК: [330.341.1 + 336.71]: 338.432

Р. В. Лавров

КОНЦЕПЦІЯ БАНКІВСЬКОГО ФІНАНСОВОГО РЕІНЖИНІРИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ГАРМОНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Анотація

У статті обгрунтовано актуальність і необхідність застосування фінансового реінжинірингу в умовах загострення конкурентної боротьби на ринку банківських продуктів та послуг. Досліджено теоретичні й практичні аспекти впровадження і широкого використання фінансового реінжинірингу в діяльності банків при обслуговуванні суб'єктів аграрної сфери. Демасковано основні фактори впливу на ресурсний потенціал банку щодо розробки нових фінансових інструментів і технологій залучення клієнтури та гармонізації взаємовідносин із реальними і потенційними клієнтами. Викладено авторське бачення й оригінальні підходи до вирішення поставленого наукового завдання.

R. Lavrov

THE CONCEPT OF BANK FINANCIAL REENGINEERING AS A TOOL OF HARMONIZATION OF SERVICING OF SUBJECTS OF AGRARIAN SPHERE

Summary

In this article topicality and necessity of application of financial reengineering in the conditions of aggravation of competitive struggle in the market of bank products and services is grounded. Theoretical and practical aspects of introduction and wide use of financial reengineering in activity of banks at servicing of subjects of agrarian sphere are investigated. Major factors of influence on resource potential of bank concerning development of new financial tools and technologies of clientage attracting and harmonization of mutual relations with real and potential clients are unmasked. Author's vision and original approaches to the solution of the formulated scientific problem is stated.

№ 10 2014, стор. 51 - 54

Кількість переглядів: 115

Відомості про авторів

Р. В. Лавров

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів

R. Lavrov

cand.econ.sci., associate professor, associate professor of the Banking Department, Chernihiv State Institute of Economics and Management, Chernihiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.