EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ЗАЛУЧЕНИМИ РЕСУРСАМИ БАНКУ
І. М. Вядрова, В. Є. Волохата

Назад

УДК: 336.71:65.012.32

І. М. Вядрова, В. Є. Волохата

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ЗАЛУЧЕНИМИ РЕСУРСАМИ БАНКУ

Анотація

У статті проведено аналіз поглядів науковців щодо управління фінасовими ресурсами банку в цілому та управління залученими ресурсами зокрема. Розглянуто сутність системного підходу в процесі управління залученими ресурсами банку. Проведено аналіз елементів при визначенні сутності депозитної політики банку. На основі контент-аналізу надано авторське визначення сутності управління залученим ресурсами банку; удосконалено визначення економічної категорії "механізм управління залученими ресурсами" та визначено його місце і роль у системі управління залученими ресурсами банку; запропоновано до впровадження в процес управління залученими ресурсами банку додаткові принципи управління залученими ресурсами: принцип забезпечення ліквідності, принцип ієрархічності та узгодженості та принцип оперативності; проведено порівняння сутності цінових та нецінових методів управління залученими ресурсами та визначено основні їх переваги та недоліки, розроблено порядок використання методів та інструментів управління залученими ресурсами банку відповідно до поточного стану ресурсного забезпечення та цілей розвитку банківської діяльності.

I. Viadrova, V. Volokhata

SYSTEMATIC APPROACH TO THE MANAGEMENT OF THE BANK ATTRACTED RESOURCES

Summary

The article analyses scientists' views for both management of bank financial resources and management of bank debt capital. In addition, we examine the system approach essence within management of bank debt capital and analyze the elements in evaluation of essence for bank deposit policy. Relying to content analysis there was both given author's definition for management of bank debt capital and improved the definition of economic category "mechanism for management of bank debt capital" and determined its place in the system of management of bank debt capital. Also, we suggested to implement some extra principles of management of bank debt capital into its process, such as: principle of liquidity guaranteeing, hierarchy and consistency principle and efficiency principle. Here were compared essences of price and nonprice methods for management of bank debt capital and determined its basic advantages and disadvantages. We worked out the order of using these methods and instruments in management of bank debt capital according to current state of supply of resources and aims of banking development.

№ 10 2014, стор. 43 - 48

Кількість переглядів: 205

Відомості про авторів

І. М. Вядрова

к. е. н., професор кафедри банківської справи, заступник директора з навчально-методичної роботи, Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

I. Viadrova

Ph.D. in Economics, Professor of Chair of Banking, deputy director for study in Kharkiv Institute of Banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)


В. Є. Волохата

викладач кафедри банківської справи, Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

V. Volokhata

teacher of Chair of Banking in Kharkiv Institute of banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.