EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕЕМІГРАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН СВІТУ
Р. Д. Стаканов

Назад

УДК: 339.91

Р. Д. Стаканов

РЕЕМІГРАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН СВІТУ

Анотація

Еміграція створює як можливості, так і виклики для країн-експортерів робочої сили, особливо в найменш розвинених регіонах світу. З одного боку, такі країни втрачають людські ресурси, включно з висококваліфікованою робочою силою, що може обмежити розвиток у країнах походження. З іншого боку, деякі країни, що розвиваються розглядають еміграцію як стратегію прискорення економічного розвитку. Окремі країни призначення запроваджують програми по сприянню повернення іммігрантів до їхніх країн походження. З цією метою створюються програми, що спрощують повернення мігрантів, а також схеми по реінтеграції мігрантів, що повертаються до своїх країн походження. Політика щодо зменшення еміграції була більш поширеною серед країн в менш розвинених регіонах ніж у більш розвинених регіонах. Серед країн з найбільшою кількістю емігрантів, уряди 18 країн провадили політику зберігання наявних рівнів еміграції та не втручались в поточні процеси еміграції, чотири країни провадили політику розширення еміграції. Стосовно висококваліфікованих емігрантів уряди використовують три типи політик, спрямованих на повернення робітників: політика мереж мігрантів, програми повернення тимчасових робітників, а також програми повернення постійних мігрантів.

R. Stakanov

REMIGRATION AS A PART OF THE COUNTRIES' MIGRATION POLICY

Summary

Emigration presents both opportunities and challenges for countries exporting labor, especially in the least developed regions of the world. On the one hand, countries lose human resources, including highly qualified labor force, which may limit development in countries of origin. On the other hand, some of the developing countries consider emigration as a strategy of economic development accelerating. Some destination countries implement programs to promote the return of migrants to their countries of origin. To this end, programs that simplify the return of migrants are launched and reintegration schemes for migrants returning to their countries of origin are started. A policy reducing emigration was more common among the less developed regions than in the more developed ones. Among the countries with the highest number of emigrants, the governments of 18 countries go on the policy keeping current levels of immigration and not interfere in the ongoing processes of emigration, the four countries to guide the expansion policy of emigration. Concerning the highly qualified emigrants governments use three types of policies aimed at returning workers: migration policy networks, return program of temporary workers and permanent migrants return program.

№ 10 2014, стор. 39 - 42

Кількість переглядів: 365

Відомості про авторів

Р. Д. Стаканов

к. е. н., доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

R. Stakanov

PhD, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Стаканов Р. Д. Рееміграція як складова міграційної політики країн світу . Економіка та держава. 2014. № 10. С. 39–42.

Stakanov, R. (2014), “Remigration as a part of the countries' migration policy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 39–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.