EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОРПОРАТИВНА ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ І СВІТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ — ВИМОГИ ІНВЕСТОРІВ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Н. О. Лоханова

Назад

УДК: 657:334

Н. О. Лоханова

КОРПОРАТИВНА ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ І СВІТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ — ВИМОГИ ІНВЕСТОРІВ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

У статті обгрунтовано висновок, що рівень задоволеності інвесторів окремими аспектами інформації, що надається у складі корпоративної звітності компаніями, з точки зору її корисності для прийняття інвестиційних рішень на сьогодні є недостатнім і складає приблизно 50%. Доведено, що є важливим підвищення рівня інформованості інвесторів у реальному часі стосовно показників звітності з одночасним розширенням складу її показників. Серед основних напрямів вдосконалення системи корпоративної звітності, які бачаться актуальними в сучасних умовах, виділені: зміна акцентів в основній цільовій установці складання звітності — від задоволення вимог в інформації державних інститутів до надання усім зацікавленим групам користувачів інформації, значимої для ухвалення рішень; оптимізація складу показників, приведених у звітності; взаємна ув'язка форм звітності і логічне представлення фінансових і не фінансових показників з націленістю на розкриття ключових чинників успіху компанії, об'єктивне відображення основних проблемних зон з орієнтацією на стратегію розвитку фірми. У даному випадку основним напрямом розвитку звітності є складання Інтегрованого звіту, перевагою якого вбачається системність. Складання Інтегрованого звіту забезпечить реалізацію інтересів різних зацікавлених осіб (інститутів), у тому числі інвесторів, а також державних, регуляторних органів, керівництва, громадськості, працівників компанії тощо. У свою чергу визначено, що проблеми складання Інтегрованої звітності у сучасних умовах пов'язані із наступним: складністю забезпечення суттєвості інформації; необхідністю забезпечення балансу між розкриттям потрібної, але не надмірної інформації; складністю забезпечення вимог різних груп користувачів, інтереси яких часто є взаємно протилежними один одному, необхідністю дотримання балансу інтересів у частині задоволення інформаційних потреб із постійною кореляцією, а чи сприяє розкриття будь-якої інформації стійкому розвитку і компанії, і інших зацікавлених осіб тощо.

N. Lokhanova

CORPORATE REPORTING IN UKRAINE AND THE WORLD IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION — THE INVESTOR'S REQUESTS, PROBLEMS, PROSPECTS

Summary

In the article the authors conclude that the level of satisfaction of investors in certain aspects of the information provided as part of corporate reporting companies, from the point of view of its usefulness for making investment decisions is insufficient and is 50%. The importance of raising awareness among investors in real time regarding the statements with simultaneous enhancement of its performance is proven. Among the basic directions of perfection of system of corporate reporting, which appear relevant in modern conditions, selected: change accents in the main the purpose of reporting — from meet the requirements in the state institutions to provide all interested user groups of meaningful information for decision making; optimization of the composition of the indicators in reporting; coordination of the financial statements and logical presentation of financial and non-financial indicators with a focus on the disclosure of the key success factors of the company, the objective reflection of the main problem areas with a focus on the development strategy of the company. The main focus of the reporting is the preparation of an Integrated report, the advantage of which is consistency. Preparation of an Integrated report will ensure the implementation of the interests of various stakeholders (institutions), including investors, and government regulators, management, the public, employees, etc. In turn, it is determined that the problem of making Integrated reporting in modern conditions associated with the following: the difficulty of ensuring the materiality of the information; the need for balance between disclosure is necessary, but not redundant information; the complexity of the security requirements of different user groups whose interests are often mutually opposite to each other, the need for a balance of interests, disclosure of information on sustainable development of the company.

№ 10 2014, стор. 6 - 10

Кількість переглядів: 212

Відомості про авторів

Н. О. Лоханова

д. е. н., доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

N. Lokhanova

doctor of Economics, associate Professor, Professor of the Department of accounting and audit, Odessa National Economic University, Odessa

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.