EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЦІОНУ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ КОРПОРАЦІЇ
М. В. Адаменко, Ю. Б. Кашубіна, Д. В. Колосовський

Назад

УДК: 336.763

М. В. Адаменко, Ю. Б. Кашубіна, Д. В. Колосовський

СУТНІСНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЦІОНУ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ КОРПОРАЦІЇ

Анотація

У статті визначено економічну сутність опціону як похідного фінансового інструменту, який може бути застосовано у корпораціях. Запропоновано систему функцій опціону, яку сформовано через дослідження його сутнісних характеристик та видів. Розкрито зміст запропонованих функцій. Досліджено мотиваційну функцію опціону як таку, яка забезпечує підвищення ефективності діяльності корпорації на основі мотивації її топ-менеджерів і провідних спеціалістів за рахунок продажу їм опціонів на акції банку за пільговою ціною. Розглянуто досвід зарубіжних корпорацій у використанні опціону для зацікавленості певних груп працівників у результатах діяльності, що спонукає їх розробляти рекомендації з удосконалення та оптимізації функціонування корпорацій. Визначено, що в Україні відсутній будь-який досвід застосування опціонних мотиваційних програм. Розглянуто загальні риси та можливості їх застосування у діяльності вітчизняних корпорацій.

М. Adamenko, Yu. Kashubina, D. Kolosovskyi

THE ESSENTIAL-FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE OPTION AND ITS APPLICATION TO MOTIVATE EMPLOYEES OF THE CORPORATION

Summary

The article defines the economic essence of the option as a derivative financial instrument that can be used in corporations. The system of option features is proposed which was formed through the study of its essential characteristics and types. The content of the proposed functions is articulated. The motivational function of the option as the one that enhances the effectiveness of the corporation activity based on the motivation of its top managers and leading specialists due to the sale of options on shares of the bank at a discounted price to them is investigated. The experience of foreign corporations to use the option for certain groups of workers interested in the results of activities that encourage them to develop recommendations for improving and optimizing the functioning of corporations is studied. It was determined that in Ukraine there isn't any experience of using the option motivational programs. The general characteristics and their possible application in the activities of domestic corporations are considered.

№ 9 2014, стор. 44 - 47

Кількість переглядів: 792

Відомості про авторів

М. В. Адаменко

к. е. н., доцент кафедри фінансів суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

М. Adamenko

CSc. (Economics), associate professor, Department of business entities finance and innovation development of Economic Institute of SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih


Ю. Б. Кашубіна

к. е. н, в. о. декана фінансово-кредитного факультету , Криворізький економічний інститут, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

Yu. Kashubina

CSc. (Economics), Acting Dean of the Faculty of Finance and Credit of Economic Institute of SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih


Д. В. Колосовський

магістр, Криворізький економічний інститут, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

D. Kolosovskyi

Master of Economic Institute of SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

Як цитувати статтю

Адаменко М. В., Кашубіна Ю. Б., Колосовський Д. В. Сутнісно-функціональна характеристика опціону та його застосування для мотивації працівників корпорації. Економіка та держава. 2014. № 9. С. 44–47.

Adamenko, М., Kashubina, Yu. and Kolosovskyi, D. (2014), “The essential-functional characteristics of the option and its application to motivate employees of the corporation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 44–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.