EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
О. Ю. Коваленко

Назад

УДК: 336.1

О. Ю. Коваленко

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Анотація

Досліджено праці українських вчених щодо ефективності проведення грошово-кредитної політики в Україні, в яких визначено важливість інфляційного таргетування, застосування політики гнучкого валютного курсу, використання зарубіжного досвіду функціонування грошово-кредитної системи, зокрема Франції та Великобританії. З'ясовано, що більшість вчених схиляються до думки про необхідність розробки у згаданому напрямі узгодженого плану дій Національного банку України, Кабінету Міністрів України, інших міністерств та відомств тощо. Проаналізовано сучасний стан, тенденції розвитку та проблеми фінансової системи країни. Розроблено практичні рекомендації стосовно її стабілізації і забезпечення прискорення темпів економічного зростання. Доведено необхідність утримання приросту індексу споживчих цін, підвищення облікової ставки Національного банку України, мобілізації тимчасово вільних коштів населення за допомогою випуску депозитних сертифікатів, кредитування комерційними банками реального сектору економіки та розвитку сфери безготівкових розрахунків.

O. Kovalenko

MODERN LINES AND PROSPECTS OF A MONETARY POLICY IN UKRAINE

Summary

Works of Ukrainian scientists about realization of a monetary policy in Ukraine in which necessity of planning of inflation is specified, uses of a policy of the flexible rate of exchange, foreign experience concerning stabilization of a financial system of the country, in particular France and the Great Britain, are investigated. It is found out, that the majority of scientists tend to opinion on necessity of working out in the given direction of the coordinated plan of action of National bank of Ukraine, the Cabinet of Ukraine, other ministries and departments etc. The modern condition, tendencies of development and a problem of financial safety of the country is analyzed. Practical recommendations concerning its stabilization and support of acceleration of rates of economic development are developed. Necessity of delay of a gain of a consumer price index, increase of a discount rate of national bank of Ukraine, mobilization of temporarily free money of the population by means of release of depositary certificates, crediting by commercial banks of real sector of economy, development of a direction of non-cash payments, is proved.

№ 9 2014, стор. 23 - 27

Кількість переглядів: 723

Відомості про авторів

О. Ю. Коваленко

к. е. н., вчитель економіки, Миколаївський економічний ліцей №2 Миколаївської міської ради Миколаївської області, Миколаїв, Україна

O. Kovalenko

candidate of economic sciences, the teacher of economics at the Nikolayev economic lyceum №2 of the Nikolayev city council of the Nikolayev area, Nikolayev, Ukraine

Як цитувати статтю

Коваленко О. Ю. Сучасні тенденції та перспективи грошово-кредитної політики в Україні. Економіка та держава. 2014. № 9. С. 23–27.

Kovalenko, O. (2014), “Modern lines and prospects of a monetary policy in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 23–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.