EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
О. М. Головінов, Л. А. Дмитриченко

Назад

УДК: 316.3

О. М. Головінов, Л. А. Дмитриченко

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Анотація

У статті проаналізовано питання інституційного розвитку корпоративної соціальної відповідальності бізнесу як невід'ємної складової соціально-орієнтованої ринкової економіки. Визначено внутрішні та зовнішні чинники, що сприяли становленню соціальної відповідальності бізнесу, у взаємозв'язку з державою і суспільством як основи сталого розвитку національної економіки. Науково обгрунтоване рішення управлінських завдань дозволяє забезпечувати сприятливі соціально-психологічні умови на підприємстві, впливати на розвиток відносин із зацікавленими сторонами, своєчасно запобігати соціальну напруженість, не порушуючи принципів економічної ефективності. Соціальна відповідальність є інструментом зменшення нефінансових ризиків компанії, підвищення конкурентоспроможності, а також важливим фактором зближення пріоритетів розвитку корпорацій, суспільства і держави. Наростаючі процеси глобалізації сприяють впровадженню принципів корпоративної соціальної відповідальності у повсякденну діяльність підприємств, що доповнюється важливістю створення позитивного іміджу корпорацій в регіонах присутності, отримання додаткових інвестицій за допомогою проведення соціально відповідальної політики.

O. Golovinov, L. Dmitrichenko

FACTORS OF FORMATION OF THE INSTITUTE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Summary

The article analyses the issues of institutional development of corporate social responsibility as an integral part of socially-oriented market economy. Defined internal and external factors in the formation of social responsibility of business, in relationship with the state and society, as a basis of sustainable development of the national economy. Scientifically grounded solution of management problems allows to provide a favourable social and psychological conditions in the company, to influence the development of relations with stakeholders in a timely manner to prevent social tension, without violating the principles of economic efficiency. Social responsibility is a tool for reducing non-financial risks of the company, increase of competitiveness, as well as an important factor of rapprochement of development priorities corporations, society and the state. The growing globalization contribute to the implementation of the principles of corporate social responsibility in the daily activities of enterprises, complemented by the importance of creating a positive corporate image in the regions of presence, more investment by conducting socially responsible policies.

№ 9 2014, стор. 10 - 14

Кількість переглядів: 908

Відомості про авторів

О. М. Головінов

д. е. н., професор, професор кафедри економіки і управління інноваційною діяльністю, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

O. Golovinov

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economics and management of innovation activities, Donetsk Nationel University of Economics and Trade named after Mykhayilo Tugan-Baranovsky, Donetsk


Л. А. Дмитриченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

L. Dmitrichenko

Candidate of Economics, Associate Professor, associate Professor of the department of economic theory, Donetsk

Як цитувати статтю

Головінов О. М., Дмитриченко Л. А. Фактори формування інституту корпоративної соціальної відповідальності. Економіка та держава. 2014. № 9. С. 10–14.

Golovinov, O. and Dmitrichenko, L. (2014), “Factors of formation of the institute of corporate social responsibility”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 10–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.