EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЙОГО МІСЦЕ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
С. М. Фролов, О. І. Чоботар

Назад

УДК: 658.14:339.56

С. М. Фролов, О. І. Чоботар

СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЙОГО МІСЦЕ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті дослідженні сутності фінансового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності та його місця в ресурсному забезпеченні.
По-перше, автори проаналізували Зовнішньоекономічний баланс України за останні 9 років. Цей аналіз показує значимість проведення експортно-імпортних операцій для держави. Процес міжнародної торгівлі починається з підприємств. Тому потрібно визначити, що відіграє ключову роль у діяльності зовнішньоекономічних підприємств. Для цього автори розглянули основні складові ресурсного забезпечення, які мають безпосередній вплив на отримання прибутку. Важливу роль для підприємства має саме фінансове забезпечення. Подальше дослідження автори присвячують дослідженню сутності фінансового забезпечення зовнішньоекономічного підприємства. Невід'ємною частиною даного забезпечення автори виділяють фінансові ресурси і фінансовий потенціал і знаходять зв'язок між даними категоріями.
Автори пропонують власне тлумачення поняття фінансове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. Розділяють поняття фінансового забезпечення, фінансових ресурсів і фінансового потенціалу та встановлюють їх взаємозв'язок.

S. Frolov, O. Chobotar

ESSENCE OF FINANCIAL SECURITY AND ITS PLACE IN INTERNATIONAL BUSINESS

Summary

The purpose of writing of article consists in research of essence of financial security of foreign economic activity and its place in resource providing.
First, the author analysed the External economic balance of Ukraine for the last 9 years. This analysis shows the importance of carrying out export-import transactions for the state. Process of international trade begins with the enterprises. Therefore it is necessary to define that plays a key role in activity of the external economic enterprises. For this purpose the author considered the main components of resource providing which have direct influence on receiving profit. For the enterprise financial security has an important role. The author devotes the subsequent research to research of essence of financial security of the external economic enterprise. The author allocates with an integral part of this providing financial resources and financial potential and finds communication between these categories.
The author offers own interpretation of concept financial security of foreign economic activity. Shares the concept of financial security, financial resources and financial potential and establishes their interrelation.

№ 9 2014, стор. 6 - 9

Кількість переглядів: 801

Відомості про авторів

С. М. Фролов

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, Державний вищій навчальній заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України", м. Суми

S. Frolov

Doctor of Economics,Professor, Head of the Department of Finance, State Higher Educational Institution "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine", Sumy


О. І. Чоботар

аспірант кафедри фінансів, Державний вищій навчальній заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України", м. Суми

O. Chobotar

PhD Student, State Higher Educational Institution "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine", Sumy

Як цитувати статтю

Фролов С. М., Чоботар О. І. Сутність фінансового забезпечення та його місце у зовнішньоекономічній діяльності підприємств. Економіка та держава. 2014. № 9. С. 6–9.

Frolov, S. and Chobotar, O. (2014), “Essence of financial security and its place in international business”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 6–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.