EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ІНДИКАТОРІВ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ПОКАЗНИКА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ПОЛІТИКОЮ УКРАЇНИ
О. Р. Оберван

Назад

УДК: 304.4:330.342.146

О. Р. Оберван

АНАЛІЗ ІНДИКАТОРІВ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ПОКАЗНИКА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ПОЛІТИКОЮ УКРАЇНИ

Анотація

У даній статті здійснено аналіз та оцінювання індикаторів стану соціальної безпеки України як показника ефективності управління державною соціальною політикою України. Відзначається, що сучасний стан розвитку України як соціальної держави інноваційного типу вимагає принципово нового розуміння поняття соціальної політики. Стратегічною метою соціальної політики України є підвищення рівня життя населення. Підкреслюється, що соціальна політика виступає як система цільових урядових заходів з підвищення якості та рівня життя, а також раціонального використання людського потенціалу. Ефективне управління соціальною політикою вимагає оцінки спроможності чинної системи державного та регіонального управління вирішити завдання щодо забезпечення соціальної безпеки. Наведено обставини, котрі доводять, що удосконалення чинного законодавства в галузі державного та регіонального соціального управління, забезпечення його зорієнтованості на забезпечення соціальної безпеки, не здатні забезпечити гідний і якісний рівень життя населення незалежно від впливу внутрішніх та зовнішніх загроз. Також у даному досліджені визначено основні напрями реформування управління державною соціальною політикою в контексті підвищення рівня соціальної безпеки.

O. Obervan

ANALYSIS OF INDICATORS OF SOCIAL SECURITY AS AN INDICATOR OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF SOCIAL POLICY OF UKRAINE

Summary

In the article the necessity of analysis and evaluation of indicators of social security as an indicator of the effectiveness of state social policy of Ukraine is proved. In this paper it is noted that the present state of development of Ukraine as an innovative type of welfare state requires a fundamentally new understanding of the concept of social policy. The strategic objective of social policy of Ukraine is raising living standards. It is underlined that social policy is a system of targeted government measures to improve the quality and standard of living as well as the rational use of human potential. Effective management of social policy requires an assessment of the capacity of the current system of national and regional management to solve the task of ensuring social security. The circumstances are presented to prove resulted that show the improvement of the current legislation in the field of national and regional social governance, its orientation to provide social security, are not able to provide a decent quality and standard of living independently of the influence of internal and external threats. Also carrying out the main directions of social policy is explained by its ability to concentrate on soloing of some problems of improving social security.

№ 8 2014, стор. 89 - 92

Кількість переглядів: 865

Відомості про авторів

О. Р. Оберван

аспірант кафедри економіки України ім. М. Туган-Барановського, Львівський національний університет імені Івана Франка

O. Obervan

рostgraduate student of the Department of Economics Ukraine, Ivan Franko National University of L'viv

Як цитувати статтю

Оберван О. Р. Аналіз індикаторів соціальної безпеки як показника ефективного управління соціальною політикою України. Економіка та держава. 2014. № 8. С. 89–92.

Obervan, O. (2014), “Analysis of indicators of social security as an indicator of effective management of social policy of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 89–92.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.