EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ СЕРВІС-МЕНЕДЖМЕНТУ
О. Б. Моргулець

Назад

УДК: 65.01:338.46

О. Б. Моргулець

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ СЕРВІС-МЕНЕДЖМЕНТУ

Анотація

У статті проаналізовано наукові підходи до класифікації послуг, узагальнено і уточнено класифікаційні ознаки, розширено класифікаційний ряд новими позиціями та запропоновано авторський підхід до систематизації критеріїв класифікації. Науковою новизною є розширення класифікаційного ряду послуг за: динамікою розвитку, рівнем трудомісткості, рівнем автоматизації процесу обслуговування, терміном використання послуги, часовим проявом ефекту корисності, а також авторський підхід до систематизації критеріїв класифікації послуг шляхом виокремлення чотирьох груп за характеристикою: об'єкту обслуговування (споживача); суб'єкту обслуговування (виробника); виду послуги; технологічного процесу виробництва послуги. Представлені результати дослідження покращують розуміння сутності послуг дозволяють виділити характерні риси кожного виду, визначити специфіку методів управління ними, що створює підгрунтя для подальших розробок, перспективою розвитку яких є розширення теоретико-методологічних засад менеджменту підприємств сфери послуг.

O. Morgulets

CLASSIFICATION AND SYSTEMATIZATION OF SERVICES IN THE CONTEXT OF THE THEORIES OF SERVICE MANAGEMENT

Summary

An existing scientific approaches to the classification of services is analyzed in this article. Also summarized and refined classifications, expanded the classification row with new positions and proposed architectural approach to the systematize of the classification criteria. The scientific novelty is the extension of the classification row of services: the dynamics of development, the level of complexity, the level of process automation service, the term of the service, temporal manifestation of the effect of the utility and the author's approach to the systematization of criteria for the classification of services by distinguishing of four groups accordingly to the following characteristics: the object of services (consumer), the subject of service (the supplier); type of service; process of production services. The results of research improve understanding of the nature of services, also it provide characteristics of each species to determine the specific methods of management, which forms the basis for the further development, the prospect of which is an extension of the theoretical and methodological principles of management of service industries.

№ 8 2014, стор. 47 - 50

Кількість переглядів: 895

Відомості про авторів

О. Б. Моргулець

к. е. н., доцент, докторант, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

O. Morgulets

PhD (Economics), associate professor, doctoral candidate, Kyiv national university of technologies and design, Kyiv

Як цитувати статтю

Моргулець О. Б. Класифікація та систематизація послуг в контексті розвитку теорії сервіс-менеджменту. Економіка та держава. 2014. № 8. С. 47–50.

Morgulets, O. (2014), “Classification and systematization of services in the context of the theories of service management”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 47–50.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.