EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛІЗАЦІЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
С. В. Адамчук

Назад

УДК: 35.082

С. В. Адамчук

АКТУАЛІЗАЦІЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Анотація

Стаття присвячена осмисленню актуалізації кадрового потенціалу як чинника професіоналізації державної служби та корпусу державних службовців. Автор пропонує низку цікавих думок та цю проблему, що набуває статусу виклику сьогодення. Серед іншого у публікації наголошено на важливості дослідження визначення здатності державного службовця до випереджального відображення дійсності, у т.ч. професійно проектувати та організовувати діяльність та організаційну поведінку співробітників. Доведено доцільність дворівневої періодизації професійної підготовки службовця. Здійснено аналіз окремих складових кадрового потенціалу (інтегральна характеристика накопичених та незатребуваних (прихованих) професійно-особистісних можливостей і здібностей працівників апарату державних органів; можливість кар'єрного зростання персоналу державної служби та реалізації його професійних знань та умінь; процес задіювання ще не реалізованих здібностей персоналу (резерв) до ефективного виконання завдань та функцій органу державної влади мають стати предметом професіоналізації корпусу державних службовців та державної служби як соціальної макросистеми в цілому). Зосереджено увагу на подвійній побудові процесу самореалізації державного службовця, що проявляється у самовираженні та самоутвердження.

S. Adamchuk

UPDATING OF HUMAN RESOURCES AS A FACTOR OF CIVIL SERVICE

Summary

This article is devoted to understanding the mainstreaming of human resources as a factor of civil service and civil servants. The author offers a number of interesting ideas and the problem that acquires the status of a call today. Among others in the publication stressed the importance of research you determine the ability of civil servants to anticipatory reflection of reality, including professional design and organize activities and organizational behaviour of employees. The expediency of a two-tier periodization training officer is proclaiming. The analysis of individual components of human resources ( integral characteristic accumulated and unclaimed (hidden) professional and personal capacities and abilities employees of state agencies, the possibility of career civil service staff and implementation of professional knowledge and skills, the process is not yet implemented actuation capabilities of staff (reserve) to the effective implementation of the objectives and functions of the government must be subject professionalization of civil servants and public service as a whole macro-social). Focus on building a dual process of self-realization of a civil servant, manifested in self-expression and self-assertion.

№ 7 2014, стор. 137 - 140

Кількість переглядів: 627

Відомості про авторів

С. В. Адамчук

здобувач, Інститут Законодавства Верховної Ради України, м. Київ

S. Adamchuk

applicant of the The Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine

Як цитувати статтю

Адамчук С. В. Актуалізація кадрового потенціалу як чинник професіоналізації державної служби. Економіка та держава. 2014. № 7. С. 137–140.

Adamchuk, S. (2014), “Updating of human resources as a factor of civil service”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 137–140.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.