EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ПОНЯТІЙНОЇ МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
Н. Т. Кулікова

Назад

УДК: 657

Н. Т. Кулікова

РОЗВИТОК КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ПОНЯТІЙНОЇ МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ

Анотація

Створюючи інформаційну підсистему управлінського обліку, неможливо ігнорувати структуру та механізм функціонування самого підприємства як базису і умови існування бухгалтерської практики, адже звітність формується завдяки послідовному бухгалтерському моделюванню господарських процесів. У статті здійснено декомпозицію діяльності промислового підприємства, розкрито сутність таких базових властивостей системи підприємства, як стан і процес, та їх прояв у бухгалтерському обліку, розкрито зміст та взаємозв'язок таких понять, як "діяльність", "операція", "дія", "процес", здійснено демаркацію між поняттями "факт господарського життя" та "господарський процес". Наведено авторське бачення щодо стадій кругообороту капіталу, що представляє собою спробу їх адаптації до сучасних умов ведення господарської діяльності та рівня розвитку наукової думки. Результати дослідження спрямовано на розвиток теорії бухгалтерського управлінського обліку з метою їх застосування при побудові інформаційної підсистеми підприємства.

N. Kulikova

CONCEPTUAL MODEL OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE AS A BASIS OF MANAGERIAL ACCOUNTING REPORTS

Summary

While creating an information subsystem of managerial accounting it is impossible to ignore the structure and mechanism of functioning of the enterprise as the basis and conditions for the existence of accounting practice, which is formed through sequential statements balance modeling of business processes. Decomposition of processes of industrial enterprises has been done, the essence of the basic properties of the company — state and a process — and their manifestation in accounting have been shown, the contents and the correlation of concepts "activity", "operation", "action", "process" have been disclosed, demarcation between concept "fact of economic life" and "the economic process" has been done. The author's vision on the stages circulation of capital is an attempt to adapt them to modern conditions of business activity and the level of development of science. The results of studies focused on the development of the theory of managerial accounting for their use in the construction of enterprise information subsystem.

№ 7 2014, стор. 87 - 91

Кількість переглядів: 605

Відомості про авторів

Н. Т. Кулікова

аспірант кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

N. Kulikova

graduate student of department of accountancy and audit, Zhytomyr State Technological University

Як цитувати статтю

Кулікова Н. Т. Розвиток концептуальної понятійної моделі діяльності підприємства як основи формування бухгалтерської управлінської звітності . Економіка та держава. 2014. № 7. С. 87–91.

Kulikova, N. (2014), “Conceptual model of an industrial enterprise as a basis of managerial accounting reports”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 87–91.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.