EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КРИТИЧНИЙ ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ В ЕКОНОМІЦІ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
Ю. О. Швець

Назад

УДК: 005.7:33.01

Ю. О. Швець

КРИТИЧНИЙ ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ В ЕКОНОМІЦІ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті відображено погляди вчених минулого та сьогодення на трактування сутності поняття "стратегічне управління". Розглянуто існуючі підходи до визначення терміну "стратегічне управління". Визначено основні переваги та недоліки, провідні ідеї, практичне значення існуючих підходів та можливості їх використання в сучасних умов. Зазначено, що найбільш популярним серед вчених є системний та процесний підхід до стратегічного управління. Здійснено критичний огляд трактування поняття "стратегічне управління". Запропоновано додати до існуючих класифікацій три нових підходи — концептуальний або синтетичний, прогнозний, узагальнюючий. Рекомендовано до представників концептуального підходу віднести тих, хто під стратегічним управлінням вважають реалізацію концепції, що дає можливість встановлювати цілі розвитку. Пропонується до представників прогнозного підходу віднести тих представників, які важливою складовою стратегічного управління вважали процес визначення перспектив розвитку в майбутньому. Запропоновано до представників узагальнюючого підходу віднести науковців, котрі під стратегічним управлінням розуміють досить широке поняття та поєднують точки зору всіх існуючих підходів. Надано власне визначення стратегічного управління на підприємствах машинобудування, яке включає всі аспекти управління та більш точно відображає особливості цього процесу.

Y. Shvets

ANALYTICAL REVIEW OF EXISTING ECONOMIC APPROACHES TO THE DEFINITION OF STRATEGIC MANAGEMENT

Summary

The article reflects the views of scientists past and present on the interpretation of essence of the concept of "strategic management". Review existing approaches to the definition term of "strategic management". Identified the main advantages and disadvantages, leading ideas, the practical value of existing approaches and their possible use in modern conditions. Noted that the most popular among scientists is systemic and process approach to strategic management. The critical review of the interpretation of the term "strategic management". Proposed to add to the existing classifications, three new approaches — conceptual or synthetic, forecast, synthesis. Recommend to representatives conceptual approach include those, who under the strategic management consider implementation concepts, which makes it possible to set development goals. It is proposed to representatives of the forecast approach include those members, who are an important part of strategic management thought process of determining the prospects for future development. Invited representatives synthesis approach include scientists, who understand the strategic management at a fairly broad term and combined across of all existing approaches. Given its own definition of strategic management in the mechanical engineering companies, which includes all aspects of management and to more accurately reflect the features of this process.

№ 7 2014, стор. 79 - 83

Кількість переглядів: 702

Відомості про авторів

Ю. О. Швець

аспірант кафедри фінансів та кредиту, Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет"

Y. Shvets

post-graduate student, department of finance and credit, State Higher Educational Institution "Zaporizhzhya National University"

Як цитувати статтю

Швець Ю. О. Критичний огляд існуючих в економіці підходів до визначення поняття стратегічне управління. Економіка та держава. 2014. № 7. С. 79–83.

Shvets, Y. (2014), “Analytical review of existing economic approaches to the definition of strategic management”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 79–83.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.