EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СФЕРИ
В. Д. Бєлік

Назад

УДК: 331.101:658.51

В. Д. Бєлік

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СФЕРИ

Анотація

Трансформаційні процеси в Україні вимагають нових підходів до управління трудовою діяльністю персоналу підприємств енергетичної сфери, головним з яких є підвищення її результативності, що досягається за допомогою економічних методів, насамперед нормування праці та стимулювання трудової діяльності. На підприємствах енергетичної сфери використання даного підходу ускладнюється через відсутність системи управління діяльністю персоналу підприємств, яка б враховувала особливості розвитку енергетичної галузі й забезпечувала ефективне функціонування підприємства енергетичної сфери. У статті теоретично обгрунтовано і розроблено методичне забезпечення використання економічних методів в управлінні діяльністю персоналу з урахуванням погодженої кадрової політики підприємств енергетичної сфери. В якості збалансованої системи результатів для управління на рівні окремого виконавця пропонується використовувати наступні результати першого плану: внесені раціоналізаторські пропозиції, застосування нових прийомів і методів роботи, виконання нормованих завдань, якість енергетичної продукції, передача досвіду колегам, досягнення взаєморозуміння і єдності з колегами; результати діяльності персоналу другого плану: винагороди; соціальний статус; визнання досягнень; професійно-кваліфікаційний рейтинг; самовиховання; самооцінка; задоволеність своєю діяльністю та діяльністю колективу.

V. Belik

THE PERFECTION OF METHODS OF MANAGEMENT BY THE PERSONNEL AT THE ENTERPRISES OF POWER SPHERE

Summary

The processes in Ukraine demand new approaches to management of labour activity of the personnel of the enterprises of power sphere, the main thing from which is increase of its productivity which is achieved with the help of economic methods, first of all, normalizations of work and stimulation of labour activity. At the enterprises of power sphere use of the given approach becomes complicated for the lack of control system of activity of the personnel of the enterprises which would take into account features of development of power branch and provided effective functioning the enterprise of power sphere. In the article the methodical maintenance of use of economic methods in management of activity of the personnel is theoretically proved and developed in view of the coordinated personnel selection of the enterprises of power sphere. As the balanced system of results for management at the level of the separate executor it is offered to use the following results of the foreground: entering of efficiency proposals, application of new receptions and methods of work, performance of the normalized problems, quality of power production, transfer of experience to colleagues, achievement of mutual understanding and unity with colleagues; results of activity of the personnel of the second plan: compensations; the social status; recognition of achievements; vocational rating; self-education; self-estimation; satisfaction the activity and activity of collective.

№ 7 2014, стор. 76 - 78

Кількість переглядів: 669

Відомості про авторів

В. Д. Бєлік

ст. викладач кафедри фінансів та кредиту, Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський гуманітарний університет", м. Ялта

V. Belik

teacher of faculty of the finance and the credit, the Republican higher educational institution "the Crimean humanitarian university", Yalta

Як цитувати статтю

Бєлік В. Д. Удосконалення методів управління персоналом на підприємствах енергетичної сфери. Економіка та держава. 2014. № 7. С. 76–78.

Belik, V. (2014), “The perfection of methods of management by the personnel at the enterprises of power sphere”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 76–78.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.