EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ У СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ
М. О. Наваліхіна

Назад

УДК: 332.8

М. О. Наваліхіна

РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ У СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ

Анотація

Виявлено розвиток системи управління житлово-комунальним господарством у сільський місцевості. Обгрунтовано основні підходи, щодо визначення якою повинна бути система управління ЖКГ у сільський місцевості. Питання організаційного забезпечення щодо удосконалення управління житлово-комунальним господарством при плануванні заходів набувають особливого значення. Це зумовлено специфікою галузі і дотриманням безперервності і ритмічності процесів виробництва. Задоволення потреб населення селища в житлово-комунальних послугах необхідної кількості і видів можливе лише при забезпеченні необхідними виробничими потужностями відповідно до раціональних норм. Планування ефективності розвитку житлово-комунального господарства включає не тільки визначені рівні показників ефективності і заходи, що забезпечують планований рівень, але воно не виділено від планування господарського комплексу регіону. Впровадження заходів щодо удосконалення механізму управління житлово-комунальним господарством приводить до зміни показників, що характеризують діяльність підприємств, організацій і галузі в цілому. Тому необхідно враховувати вплив цих заходів на зниження собівартості продукції, послуг, зростання продуктивності праці, приріст обсягу виробництва і т.п.

M. Navalihina

DEVELOPMENT OF MANAGEMENT HOUSING AND COMMUNAL SERVICES IN RURAL SETTLEMENTS

Summary

Revealed the development of the system of housing and communal services in rural areas. Substantiated basic approaches regarding the definition of what should be the control system housing and communal services rural areas. Questions of organizational support to improve the management of housing and communal services in planning the activities take on special significance. This is caused by specificity industry and the observance of continuity and rhythmicity production processes. Meet community needs of the village in the housing and communal services required number and types is only possible while ensuring necessary production facilities according to rational norms. Planning efficiency of housing and communal services includes not only certain levels of performance indicators and measures to ensure the planned level, but it is not allocated from the planning of the economic complex of the region.Implementation of measures to improve the mechanism of the housing and communal services leads to a change of indicators characterizing the activity of enterprises, organizations and the industry in general.It is therefore necessary to consider the impact of these measures on reducing the cost of products, services, labor productivity growth, the increase in production volume, etc.

№ 7 2014, стор. 67 - 69

Кількість переглядів: 535

Відомості про авторів

М. О. Наваліхіна

аспірант, кафедри менеджменту невиробничої сфери, Донецький державний університет управління

M. Navalihina

Postgraduate Department management nonproduction sphere, Donetsk State University of Management

Як цитувати статтю

М. О. Наваліхіна Розвиток системи управління житлово-комунальним господарством у сільських населених пунктах. Економіка та держава. 2014. № 7. С. 67–69.

Navalihina, M. (2014), “Development of management housing and communal services in rural settlements”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 67–69.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.