EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-КОНФЛІКТАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН
І. Б. Хома

Назад

УДК: 338.246:330.4

І. Б. Хома

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-КОНФЛІКТАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

Анотація

Стаття присвячена розробленню методології управління бізнес-конфліктами у підприємницькій діяльності на основі прикладного використання класичної теорії нечітких множин, що дозволяє за участю точного математичного опису за наявності неповної і нечіткої інформації щодо простору зародження і розповсюдження конфліктних ситуацій передбачити їх прояв та в майбутньому уникнути або швидко врегулювати їх повторне виникнення за допомогою багатокритеріальної оптимізації, що означає піти на "компроміс" сторонам домовленостей при укладанні ділових економічних угод.
Здійснено узагальнення основних причин виникнення бізнес-конфліктів, що дозволяє ототожнити коло можливих конфліктних ситуацій для розроблення ефективного процесу їхнього врегулювання.
Рекомендований перелік факторів управління бізнес-конфліктами дає можливість дієво здійснити за окремими елементами теорії нечітких множин символьне математичне представлення взаємоузгодженості бізнес-угод на спільних умовах при рівності інтересів сторін підприємницької діяльності, віднайти критерії підпорядкування бізнес-угод принципу узагальнення ділових стосунків на ринку, що формалізовано розсіює комерційний ризик і зводить його до оптимального значення, та дозволяє застосувати принцип рівномірної оптимізації управлінських рішень стосовно подальшої нейтралізації конфліктних ситуацій.
Побудовано циклічний поетапний процес управління бізнес-конфліктами з ідентифікацією як їх видів, так і причин виникнення, з наявністю обов'язкового етапу виявлення відхилень перебігу бізнес-угод за математичною логістичною функцією з подальшим врегулюванням конфліктних ситуацій за багатокритеріальною оптимізацією та контролем за комерційними угодами для запобігання повторного їх виникнення.

I. Khoma

MANAGEMENT OF BUSINESS CONFLICTS BY USING OF FUZZY-SET THEORY

Summary

The article is devoted to development of a methodology for managing business conflicts in entrepreneurial activity on basis of an applied use of classical fuzzy-set theory, which allows, with the participation of the precise mathematical description in the presence of incomplete and fuzzy information about the space of initiation and propagation of conflict situations, to provide for their manifestation and, in the future, to avoid or to settle quickly their reappearance using multiple-criteria optimization, i.e. this means that the contracting parties are prepared to "compromise" at the conclusion of business and economic agreements.
The generalization of the main causes of the business conflicts, which allows us to identify the range of possible conflict situations to develop an effective process for settlement of theirs, is done.
The recommended list of factors for managing business conflicts enables effectively to implement on individual elements of the fuzzy-set theory symbolic mathematical representation of consistency of business-transactions in the general conditions of equality of the parties' interests in business, to find criteria for submission of business-deals to the generalization principle of business relations on the market that formally dispels the commercial risk and reduces it to an optimal value, and allows to apply the principle of uniform optimization of management decisions for further neutralization of conflicts.
The cyclic phased process of management of business conflicts is built with identifying both their types and causes of appearance, in the presence of a compulsory step of deviations' detection in the process of business-transactions by mathematical logistic function with the following settlement of conflict situations on multiple-criteria optimization and monitoring of commercial agreements to prevent their re-occurrence.

№ 7 2014, стор. 50 - 53

Кількість переглядів: 651

Відомості про авторів

І. Б. Хома

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

I. Khoma

Doctor of Economics, Associate Professor. Senior Lecturer of Department of Finance, Lviv Polytechnic National University (NU LP), Lviv, Ukraine

Як цитувати статтю

Хома І. Б. Управління бізнес-конфліктами з використанням теорії нечітких множин. Економіка та держава. 2014. № 7. С. 50–53.

Khoma, I. (2014), “Management of business conflicts by using of fuzzy-set theory”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 50–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.