EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОГНІТОЛОГІЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ
М. В. Босовська

Назад

УДК: 338.486.3

М. В. Босовська

КОГНІТОЛОГІЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність виокремлення методологічних підходів до дослідження інтеграційних процесів на основі декомпонування та структуризації економічних вчень про інтеграцію. Запропоновано на основі цілісного науково-теоретичного узагальнення основоположних здобутків вчених щодо реалізації інтеграційної взаємодії виокремити методологічні напрями формування та розвитку інтеграційних процесів: технологічний, ринковий, інституційний, динамічний, ресурсний, знаннєорієнтований, компетентнісний, владний, когнітивний, праксеологічний, адаптивний, комунікативний, інформаційний, витратний, структурний, ціннісний, стратегічний, конкурентний, трансформаційний, інноваційний, ситуаційний, функціональний, системний, процесний, організаційний, самоорганізаційний, концентричний, циклічний, підприємницький, проектний, соціальний, екологічний, просторовий, стосунковий, реляційний, нормативно-правовий, фінансовий, маркетинговий, управлінський, синергетичний, гуманітарний, проблемно-орієнтаційний, рефлексивний, консолідаційний, випадковий, атракційний (опціонний). Запропоновані підходи надають можливість віддзеркалювати існуючі реалії розуміння інтеграції та в повній мірі відображати її зміст. Методологія структуризації інтеграційних процесів дозволить у подальшому розвивати теоретико-методологічний базис концепції інтеграційного розвитку суб'єктів господарювання.

M. Bosovskaya

COGNITIVE INTEGRATION PROCESSES IN THE ECONOMY

Summary

In this paper the necessity of distinguishing methodological approaches to the study of the integration process on the basis of layout and structuring of economic doctrines of integration. Proposed based on a holistic scientific and theoretical generalization fundamental achievements of scientists to implement the integration interaction distinguish methodological trends shaping and development of integration processes: technological, market, institutional, dynamic, resource, intellectual, complementary, overbearing, cognitive, practical, adaptive, communication, information, costly, structural, value, strategic, competitive, transformational, innovative, situational, functional, system, process, organizational, self-organizing, concentric, cyclic, business, design, social, environmental, spatial, conflict, relational, legal, financial, marketing, management, effective, humanitarian, problematic, reflective, consolidated, random, optional. The proposed approaches make it possible to reflect the current realities of integration and understanding to fully display its contents. The methodology of structuring the integration process will allow to further develop the theoretical and methodological basis of the concept of the integration of business entities.

№ 7 2014, стор. 37 - 40

Кількість переглядів: 706

Відомості про авторів

М. В. Босовська

к. е. н., доцент, докторант кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет

M. Bosovskaya

PhD, Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev

Як цитувати статтю

Босовська М. В. Когнітологія інтеграційних процесів в економіці. Економіка та держава. 2014. № 7. С. 37–40.

Bosovskaya, M. (2014), “Cognitive integration processes in the economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 37–40.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.