EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ
О. Ф. Савченко, О. І. Дацій

Назад

УДК: 332.142.6

О. Ф. Савченко, О. І. Дацій

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

Анотація

Розглянуто проблеми еколого-економічного стану навколишнього природного середовища, причини їх виникнення в Україні і надаються рекомендації з виходу з екологічної кризи. Встановлено, що в Україні в наявності є ряд екологічних та соціальних проблем, які необхідно вирішувати негайно. Виявлено, що в результаті екологічного впливу на стан населення відбувається значний вплив на генетичні наслідки людей і тварин. Досліджено проблеми впливу неякісного повітря, води, модифікованих продукті харчування на здоров'я людей в Україні. Визначено недостатню увагу як з боку держави, так і з боку органів місцевого самоврядування до еколого-економічної безпеки навколишнього середовища в Україні. Запропоновано рівняння регресії, за допомогою якого можна визначити значення валових викидів забруднень в атмосферу України на 2015 рік. Визначено негативну тенденцію збільшення рівня тінізації економіки та зменшення кількості коштів на покращення екологічного стану в державі. Піднято питання, пов'язані із забрудненням територій, охороною земель, утилізацією, складуванням та знищенням відходів промисловості. Запропоновано підвищити рівень екологічної освіти, забезпечити належний рівень відповідальності серед посадовців і пересічних громадян за порушення екологічних обставин.

A. Savchenko, A. Datsiy

ECOLOGICAL AND ECONOMIC ENVIRONMENTAL SECURITY IN UKRAINE

Summary

The problems of ecological and economic state of the environment , their causes in Ukraine and provides recommendations to resolve the environmental crisis. Established in Ukraine in the presence of a number of environmental and social issues that must be addressed immediately. We found that the resulting environmental impact on the population is a significant impact on the genetic effects of humans and animals. Investigated the impact of poor quality of air, water, modified food on human health in Ukraine. Defined as a lack of attention from the government and from local authorities to the ecological and economic security environment in Ukraine. A regression equation allows you to determine the value of total emissions of pollutants in the atmosphere of Ukraine for 2015. Defined negative trend increase in the shadow economy and reduce costs to improve the ecological situation in the country. Raise the issue of pollution areas, land protection, utilization, storage and disposal of industrial waste. Proposed to increase the level of environmental education, to ensure an appropriate level of accountability among public officials and ordinary citizens for violations of environmental conditions.

№ 7 2014, стор. 14 - 18

Кількість переглядів: 953

Відомості про авторів

О. Ф. Савченко

д. е. н., професор, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

A. Savchenko

Doctor of Economics, Professor Universities Ukoopspilka " Poltava University of Economics and Trade "


О. І. Дацій

д. е. н., професор, Академія муніципального управління

A. Datsiy

Doctor of Economics, Professor, Academy of Municipal Management

Як цитувати статтю

Савченко О. Ф., Дацій О. І. Еколого-економічна безпека стану навколишнього середовища в Україні. Економіка та держава. 2014. № 7. С. 14–18.

Savchenko, A. and Datsiy, A. (2014), “Ecological and economic environmental security in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 14–18.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.