EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ СИСТЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
М. А. Севтунов

Назад

УДК: 352.07

М. А. Севтунов

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ СИСТЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Робота присвячена сучасним організаційно-правовим та функціональним складовим системи кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні. Визначено поняття кадрової політики в системі органів місцевого самоврядування, як важливий елемент роботи з персоналом органів влади на місцях та управління, під яким розуміють сукупність принципів, правил, норм, якими керується держава при підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації службовців місцевого самоврядування. Розкрито механізми формування організаційних засад державного апарату, правове закріплення посад, органів і організаційних структур за рахунок чіткої концепції державної кадрової політики на місцях. Досліджено значну законотворчу роботу щодо реформування адміністративної системи і відповідного кадрового забезпечення на місцях державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Work is devoted modern organization-right and to the functional constituents of the system of the skilled providing of organs of local self-government in Ukraine. Certainly the concepts of skilled policy in the system of organs of local self-government, as an element of work with the personnel of organs of power on places and management, under which understand the aggregate of principles, rules, norms, which are followed by the state at preparation, retraining and increase of qualification of office workers of local self-government, is important. The mechanisms of forming of organizational principles of state machine are exposed, legal fixing of positions, organs and organizational structures due to clear conception of public skilled policy on places. Probed considerable law-create work in relation to reformation of the management system and proper skilled providing on the places of government service and service in the organs of local self-government.

№ 6 2008, стор. 88 - 90

Кількість переглядів: 753

Відомості про авторів

М. А. Севтунов

аспірант , Харківський регіональний інститут НАДУ при Президентові України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.