EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: СПЕЦИФІЧНІ РИСИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ
Н. Є. Терьошкіна

Назад

УДК: 339.9

Н. Є. Терьошкіна

ІННОВАЦІЙНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: СПЕЦИФІЧНІ РИСИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Анотація

У статті досліджено роль глобалізації в еволюції процесів розвитку інновацій. Визначено причини і позитивні наслідки глобалізації інноваційної діяльності. Виділено основні точки перетинання глобалізації та розвитку інноваційного процесу, а саме: прискорення; співробітництво на рівні окремих підприємств і розвиток організаційних структур, заснованих на відокремленості різних стадій технологічного процесу; операційна інтеграція і внутріфірмове співробітництво; співпраця фірм і організацій із центрами концентрації знань і технологій; зростання в міжнародній торгівлі частки послуг і ролі світового трансферу знань. Проаналізовано негативні тенденції інноваційної глобалізації національних економік світу, які проявляються у так званому глобальному інноваційному розриву між країнами. Також окреслено основні перспективи подальшого розвитку та значення цього феномену для міжнародного середовища.

N. Teryoshkina

INNOVATIVE GLOBALIZATION: PECULIAR FEATURES AND TENDENCIES

Summary

In article the globalization role in evolution of developments of innovations is investigated. The reasons and positive consequences of globalization of innovative activity are defined. The main points of intersection of globalization and development of innovative process are allocated, namely: acceleration; cooperation at the level of the enterprises and development of the organizational structures based on differentiation of stages of technological process; operational integration and intra firm cooperation; cooperation of the enterprises and the organizations with the centers of concentration of knowledge and technologies; increase in international trade of a share of services and a role of a world transfer of knowledge. Negative tendencies of innovative globalization of national economies of the world which are shown in a so-called global innovative difference between the countries are analysed. The main prospects of further development and value of it to a phenomenon for the international environment are investigated.

№ 6 2014, стор. 97 - 101

Кількість переглядів: 566

Відомості про авторів

Н. Є. Терьошкіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та організації виробництва, Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв

N. Teryoshkina

PhD Economics, associate professor, associate professor on department of economy and the organization of production of National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Як цитувати статтю

Терьошкіна Н. Є. Інноваційна глобалізація: специфічні риси та тенденції. Економіка та держава. 2014. № 6. С. 97–101.

Teryoshkina, N. (2014), “Innovative globalization: peculiar features and tendencies”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 97–101.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.