EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ КРИВОРІЖЖЯ
Н. О. Шура

Назад

УДК: 330.3:338.3

Н. О. Шура

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ КРИВОРІЖЖЯ

Анотація

У статті доведено, що оцінка економічного потенціалу підприємств займає важливе місце в загальній системі оцінювання фінансово-економічного становища підприємств, а також для визначення рівня його конкурентоспроможності порівняно з іншими підприємствами галузі. Здійснено аналіз економічного потенціалу гірничо-збагачувальних підприємств Кривого Рогу за групами показників: виробництво, організація, маркетинг, фінанси. Для цього вибрано чотири підприємства гірничо-добувної галузі міста, які схожі за своєю організаційно-виробничою структурою, територіальним положенням, стадіями життєвого циклу та специфікою фінансування. Проведено розрахунок окремих груп показників. Здійснено оцінку рівня потенціалів заданих підприємств на основі методу квадратів потенціалів. Зроблено висновок про достатньо високий розвиток гірничо-збагачувальних підприємств регіону, їх конкурентоспроможність та міцне фінансово-економічне становище навіть за умов нестабільності економіки в останні роки.

N. Shura

RESEARCH OF EFFICIENCY OF FORMING OF ECONOMIC POTENTIAL OF ORE MINING AND PROCESSING ENTERPRISES OF KRIVIY RIG

Summary

It is well-proven in the article, that the estimation of economic potential of enterprises occupies an important place in the general system of assessing the financial and economical situation of enterprises, and also for determination of level of his competitiveness by comparison to other enterprises of industry. The analysis of economic potential of ore mining and processing enterprises of the Kriviy Rig is carried out after the groups of indexes: production, organization, marketing, finances. Four enterprises of mining industry of city are chosen for this purpose, what alike after it by an organizationally production by a structure, territorial position, stages of life cycle and specific of financing. The calculation of separate groups of indexes is conducted. The estimation of level of potentials of the set enterprises is carried out on the basis of method of squares of potentials. A conclusion is done about high enough development of ore mining and processing enterprises of region, their competitiveness and strong financial and economical position even at the terms of instability of economy in the last years.

№ 6 2014, стор. 91 - 96

Кількість переглядів: 628

Відомості про авторів

Н. О. Шура

к. е. н., доцент, ДВНЗ "Криворізький національний університет" Криворізький металургійний інститут

N. Shura

Candidate of Sciences (Economic), Associate Professor SHEE "Krivorozhskiy national university", Krivorozhskiy metallurgical institute

Як цитувати статтю

Шура Н. О. Дослідження ефективності формування економічного потенціалу гірничо-збагачувальних підприємств криворіжжя. Економіка та держава. 2014. № 6. С. 91–96.

Shura, N. (2014), “Research of efficiency of forming of economic potential of ore mining and processing enterprises of kriviy rig”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 91–96.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.